It-Tnejn, 25 ta’ Awwissu 2008

Addio Weghda 258Sitt xhur wara l-elezzjoni generali l-gvern ta’ Lawrence Gonzi ghadu qieghed idur fuq alleati tal-Partit Nazzjonalista biex jokkupaw karigi f’bordijiet pubblici minghajr ma’ johrog l-ebda sejha ghal applikazzjonijiet. Dan l-agir ghadu ghaddej minkejja li fil-kampanja elettorali Lawrence Gonzi kien wieghed li kien se jagixxi differenti. Fil-fatt taht it-titlu “Aktar Trasparenza” il-weghda numru 258 tal-manifest elettorali ta’ Gonzi PN kienet tghid hekk: “Hatriet f’bordijiet tal-Gvern isiru wara sejha ghal applikazzjoni.” Izda jidher li anke hawn, Lawrence Gonzi ta’ qabel l-elezzjoni mhux l-istess wiehed ta’ wara l-elezzjoni.
Fost dawk li fl-ahhar jiem regghu kienu appuntati f’karigi gholjin f’bordijiet tal-gvern kien hemm l-avukat Peter Fenech. Fl-ewwel ta’ Awwissu il-Ministru Dolores Cristina regghet hatret lil Peter Fenech biex imexxi l-bord ghat-tmexxija tat-Teatru Manoel u c-Çentru tal-Mediterran ghall-konferenzi. Qabel dawn iz-zewg entitajiet kellhom bordijiet separati izda issa se jkun hemm bord wiehed li ghas-sena li gejja zgur se jkun imexxi minn Fenech. Peter Fenech huwa qrib hafna tal-Partit Nazzjonalista b’mod partikolari ta’ Louis Galea li wara li ma sarx Ministru nhatar bhala speaker.
Mistoqsi ghaliex ma saretx sejha ghall-applikazzjonijiet kelliem ghall-Ministru Dolores Cristina mhux biss ikonferma li dan ma kiex il-kaz fil-hatra ta’ Fenech izda qal ukoll li din hi xi haga li m’hijiex issir. “S’issa ghad mhux qeghdin isiru sejhiet ghall-applikazzjoni ghall-hatriet ta’ Bordijiet tal-Gvern,” qalilna l-Ministeru ta’ l-edukazzjoni. Il-mara ta’ Fenech, Roberta Messina ukoll kellha hatriet simili u fost ohrajn hija serviet bhala chairperson ta’ l-awtorità tas-sahha u sigurtà fuq il-post tax-xoghol (OHSA). Dawn il-karigi jgorru maghhom hlasijiet li jlahhqu eluf ta’ ewro anke jekk ikunu fuq bazi part-time.
L-agir ta’ Lawrence Gonzi qieghed igib mieghu reazzjonijiet negattivi fost is-socjetà civili, li hija l-iktar sezzjoni li ppretendiet li Gonzi jzomm il-kelma tieghu. Meta ftit gimghat ilu kien mitlub jiddeskrivi l-ewwel mitt jum tal-gvern, Vince Farrugia, Direttur Generali tal-GRTU kien qal hekk: “Imbaghad fuq affarijiet ohra, per ezempju kif qeghdin jitwaqqfu l-bordijiet, kif qieghda ssir il-komunikazzjoni, hemm kellna halfa cara li din id-darba l-affarijiet se jsiru iktar differenti, li se jkun hemm iktar konsultazzjoni, li korpi bhalna u korpi ohra se nkunu kkonsultati u l-pubbliku se jkun ikkonsultat. Izda rega’ gara l-istess, u bl-eccezzjoni ta’ ftit nies li qeghdin hemm jirraprezentaw is-settur taghhom, il-bicca l-kbira ta’ nies li ntghazlu biex imexxu awtoritajiet importantissimi ghall-pajjiz, dawn kollha intghazlu mill-hbieb.”

Il-Ħamis, 7 ta’ Awwissu 2008

Wara l-Ħatriet

Fil-bidu ta' din il-ġimgħa, il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista ħatret amministrazzjoni li se tkun qed isservi ghaz-zmien illi ġej. Inħattru wkoll għaxar membri tal-ezekuttiv nazzjonali li se jservu fl-ezekuttiv flimkien mal-membri l-oħra ta' din l-istruttura fil-Partit Laburista.

Saru il-ħatriet, id-delegati esprimew il-fiduċja tagħhom bil-vot illi taw. Issa jmiss li jitwettaq ix-xogħol kbir li għandu jsir. Xogħol li se jagħti ħajja ġdida lill-Partit Laburista. Xogħol li se jsostni lit-tmexxija l-ġdida tal-Partit Laburista. Xogħol li se jfassal il-futur tal-Partit Laburista u l-mod kif il-Partit Laburista se jservi fil-futur.

Minn dawk eletti, aħna nistennew li l-ewwel u qabel kollox, jaħdmu bħala team. Jibgħatu sinjal lill-istrutturi kollha tal-Partit Laburista, li t-triq 'l quddiem hija li xoxgħol isir bħala team wieħed li fih kullħadd ikollu l-ispazju biex jagħti s-sehem tiegħu b'risq il-partit.

Jeħtieġ li d-deċizjonijiet tal-Konferenza Ġenerali jiġu rispettati. Kullħadd kellu l-opportunita' li jwassal il-ħsieb tiegħu. Kullħadd kellu ċ-ċans li juri l-ħsibijiet tiegħu tul dawn l-għazliet. Issa imiss li minkejja kull differenza, jeħtieġ li niġbdu ħabel wieħed mill-istess tarf, fl-istess direzzjoni.

Issa jmiss li l-enerġija tintuza b'mod pozittiv. Jeħtieġ ħsieb pozittiv biex jitwassal l-aħjar messaġġ u jasal bl-aħjar mod. Biex iseħħ dan, jeħtieġ impenn minn kullħadd u b'determinazzjoni sħiħa biex ma nħallu xejn xi jtellef il-ħidma li trid issir.

It-Tnejn, 4 ta’ Awwissu 2008

Solidarjeta' ma' Karl

Wieħed minna. Malajr ġriet l-aħbar. Karl Chircop jinsab l-isptar f'qagħda kritika. Inħsadna u mingħajr ma trid, tispiċċa bla kliem. Sitwazzjonijiet bħal dawn iġegħluk tirrifletti ftit. Ħabib ta' ħafna, persuna rispettata li minkejja d-differenzi kollha dejjem ħadem fl-interess tal-kotra.

Jeħtieġ li nuru s-soliderjeta' tagħna mal-familja Chricop u bit-talb tagħna nagħtu appoġġ lil Karl u lill-familja tieghu.

Segwejna l-kummenti li qed jintbagħtu fuq is-sit ta' The Times. Qed nirriproduċuhom għall-informazzjoni tagħkom. http://timesofmalta.com/articles/view/20080804/local/labour-mp-hospitalised-in-serious-condition

Kuragg Karl. Il-Mulej jagħtik l-għajnuna li teħtieġ u jagħti l-kuraġġ lill-familja tiegħek kollha.

Il-Ħamis, 31 ta’ Lulju 2008

Skontri ta' Ideat

Fl-ahhar jiem innutajna diversi messaggi, kummenti, telefonati u kull xort' ohra ta' komunikazzjoni b'attenzjoni assoluta ghall-kontest tal-amministrazzjoni li se jsir nhar it-Tnejn. Opinjonijiet, dikjarazzjonijiet, stqarrijiet ta' appogg u ohrajn. Sfortunatament, qeghdin nitkellmu biss dwar il-persuni. Ghaliex dak u mhux l-iehor izda id-diskussjoni dwar kif se nibnu l-partit ghal li gej huwa kliem li donnu intesa' ghal kollox.
Nistaqsu, kemm hawn delegati li qeghdin jiflu it-tibdil li qed jigi propost mill-ezekuttiv nazzjonali fl-istatut? Kemm hemm delegati li qed jiftakru li t-tieni sessjoni se tkun dedikata ghal diskussjoni dwar din l-emenda?
Ahna ippubblikajna l-emenda li qed tigi proposta. Ircevejna ftit emails dwar dak li qed jigi propost imma l-aqwa li nkomplu nitkellmu dwar dak u l-iehor u min ghandu jkun fit-tali kariga u min ghandu jkun fil-kariga l-ohra.
Dwar l-elezzjonijiet, jehtieg illi fid-diskussjoni naraw l-opinjonijiet u l-pozizzjonijiet tal-kontestanti. Nifhmu u naraw x'kontribut ikunu taw lil partit, kif imxew fi hdan il-partit u x'jistghu joffru fiz-zmien li gej. Naraw il-personalitajiet taghhom u kif jistghu jirraprezentaw lill-partit fi zmien li gej. Dawk li jigu eletti irridu naraw il-prezenza taghhom fuq il-media x'messagg se jibghat dwar il-partit u l-vizjoni tieghu. Dawn huma uhud mill-punti li wiehed irid jixtarr.
Nifhmu, li l-hatriet li se jsiru nhar it-Tnejn huma importanti izda m'humiex l-unici affarijiet li ghandna niddiskutu. Hemm hafna suggetti ohra li jehtieg li jkollhom attenzjoni. L-elezzjonijiet joholqu ftit sensazzjoni u bilfors ikun hemm interess u min isegwi.
Jehtieg li fi hdan il-partit ikun hemm aktar min jiddiskuti l-issues u l-pozizzjonijiet li ghandu jiehu l-partit. Huwa aktar importanti li naghtu attenzjoni ghal dak li bhala partit se nkunu qeghdin noffru.
Fil-fehema taghna, dan huwa li jfisser stagun politiku gdid. Ifisser li dan il-partit jaghti aktar spazju ghal idejat u hsieb gdid. Li nifhmu l-idejat ta' xulxin u naraw ta' min hija l-ahjar idea. Li nghinu lil xulxin inwasslu il-messagg tal-partit wara li flimkien infasslu l-vizjoni u l-hsieb taghna.
Dan is-sit huwa mahsub biex jghin f'dan il-process. L-energija taghna irridu nutilizzawha biex nuru li ahna verament pozittivi u li ahna kapaci noffru ideat ahjar u aqwa. Ghalhekk il-htiega li nitkellmu aktar dwar l-ideat u mhux biss dwar l-elezzjonijiet interni.

It-Tnejn, 28 ta’ Lulju 2008

Bord li suppost jissorvelja l-prezzijiet tal-medicini ilu iktar minn sena ma jiltaqa

Din huwa fatt tal-mishija. Jghidu li qed jibnu l-agenziji biex iharsu lill-poplu Malti u Ghawdxi mill-gholi tal-prezzijiet u wara ma jaghtux kaz jekk dawn l-agenziji jahdmux jew le.
Qed nirriproducu r-rappurtagg tal-messagg li ghadda l-bierah il-mexxej Laburista Joseph Muscat.
Bord li l-gvern Nazzjonalista kien waqqaf madwar sentejn ilu biex suppost jissorvelja l-prezzijiet tal-medicini, ilu iktar minn sena ma jiltaqa. Dan zvelah dal-ghodu l-Mexxej Laburista Joseph Muscat waqt l-attivita` Niltaqa Maghkom fic-centru Laburista tal-Fgura.
Il-Mexxej Laburista sahaq li dan il-fatt jikkonferma n-nuqqas ta’ serjeta` minn naha tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-gvern tieghu fl-impenn li suppost ghandhom kontra l-gholi tal-hajja.Fid-diskors tieghu Dr Muscat qal li llum sfortunatament skond ic-cifri ufficjali tal-gvern innifsu u anki ta’ l-UE, pajjizna ghandu l-oghla rata ta’ gholi tal-hajja fl-ahhar 10 snin waqt li r-rata ta’ l-gholi tal-hajja hija oghla minn dik taz-zona ewro. Fl-istess hin imbaghad ghandna gvern li ma jafx jiehu l-passi biex ma jhallix l-gholi tal-hajja jikkarga ‘l fuq.
Bil-kuntrarju l-Partit Laburista sa mill-lum, anki jekk mill-oppozizzjoni ghandu hsibijiet cari ta’ x’jista` jsir dwar l-gholi tal-hajja.Joseph Muscat qal illi kieku pajjizna ghandu gvern Laburista, ma kienx izid il-piz tat-taxxi fuq il-fuel, kif wara kollox ghamel il-gvern Laburista Ingliz. Il-Ministru Austin Gatt izda anki jekk bir-regoli ta’ l-UE ghandu iktar minn sena ohra fejn jista jaghmel dak kollu possibli biex ma jibqax izid il-pizijiet fuq il-fuel, ma huwa jaghmel xejn.
Il-Mexxej Laburista semma wkoll il-prezzijiet tal-medicini u l-impatt li dawn ihallu fuq hafna familji u anzjani. Qal li l-Partit Laburista madwar sentejn ilu kien gibed l-attenzjoni dwar dan. Il-gvern Nazzjonalista kien waqqaf bord biex suppost jissorvelja l-prezzijiet tal-medicini, izda jirrizulta li dan il-bord ilu ma jiltaqa iktar minn sena. Dan jikkonferma n-nuqqas ta’ serjeta` minn naha tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-gvern tieghu fl-impenn li suppost ghandhom kontra l-gholi tal-hajja. Joseph Muscat qal illi kieku pajjizna ghandu gvern Laburista, kien jizgura li dan il-bord jiltaqa mill-inqas kull xahar.
Il-Partit Laburista jemmen li pajjizna ghandu jaghmel uzu mill-ghodod li jirrispettaw il-ligijiet tas-suq f’rispett shih lejn il-kompetizzjoni u l-kummerc gust.“Il-Partit Laburista sa mill-oppozizzjoni diga qed juri li jaf fejn irid jasal u li jaf kif se jasal”, sahaq Dr Muscat. Il-Partit Laburista jrid li jaghmel minn Malta l-aqwa pajjiz fl-Ewropa. Il-Maltin u l-Ghawdxin iridu jemmnu fihom infushom. Iridu jemmnu li ahna bhala poplu kapaci naslu daqs popli ohra jekk mhux iktar ukoll. Il-Mexxej Laburista sahaq li l-mutur ta’ din il-bidla fil-mentalita tal-poplu se jkunu z-zghazagh. Il-Partit Laburista huwa d-dar naturali taz-zghazagh bhala forza li se tigbor flimkien lill-qawwiet progressivi u lin-nies moderati.
Fil-Fgura Dr Muscat tkellem ukoll fit-tul dwar il-privatizazzjoni tat-tarzna. Appella lill-gvern biex jekk se jmur ghall-privatizazzjoni ghandu jieqaf imaqdar lill-istess tarzna u minflok jekk irid igib prezz tajjeb ghandu jfahhar lit-tarzna. Il-Partit Laburista jemmen li fit-tarzna hemm uhud mill-aqwa elementi teknici li qatt ipproduca pajjizna. Ghalhekk jekk il-gvern ghazel li jimxi fuq it-triq tal-privatizazzjoni ghandu jimxi b’mod serju. Il-Partit Laburista qed joffri tlett linji gwida li l-gvern ghandu jimxi fuqhom.Il-Mexxej Laburista qal li l-privatizazzjoni tat-tarzna m’ghandhiex tkun privatizazzjoni li twassal ghal spekulazzjoni.
It-tarzna fiha prime sites mill-aspett ta’ sigurta` u ta’ prosperita`. Ghalhekk il-privatizazzjoni m’ghandhiex isservi biex xi hadd jahtaf xi bicca art. Fl-istess hin it-tarzna ghandha tinghata l-assi kollha biex tkun tista tiffunzjona. Jekk ma jigrix dan it-tarzna tispicca tkun zmantellata ftit ftit u ssir progett iehor ta’ spekulazzjoni.
Minn naha l-ohra l-gvern ghandu jaghmel minn kollox biex sa fejn huwa possibli, t-tarzna tibqa` tigi trattata bhala entita wahda u ma tkunx spezzettata f’hafna bicciet.F’dal-kuntest, waqt li huwa tajjeb li l-gvern qed jiltaqa mal-GWU, l-iskemi ta’ irtirar kmieni ghandhom jigu offruti lill-haddiema u d-decizjonijiet ghandhom jittiehdu wara li l-haddiema jkunu jafu min se jixtri t-tarzna u x’futur qed joffri. Dr Muscat sahaq li l-pozizzjoni li qed jiehu l-Partit Laburista dwar it-tarzna hija wahda ta’ responsabilita li thares l-interess nazzjonali, l-interess tal-Maltin u l-Ghawdxin li matul is-snin issusidjaw lit-tarzna mit-taxxi li hallsu u l-interessi tal-haddiema. Il-Partit Laburista jrid li ebda haddiem tat-tarzna ma jispicca bla xoghol, waqt li l-pajjiz jiehu l-aqwa li jista mill-privatizazzjoni tat-tarzna, qal il-Mexxej Laburista.

Il-Ħamis, 24 ta’ Lulju 2008

Emenda ghal Kap X ta’ l-Istatut tal-Partit Laburista

Qed nirriproducu l-emenda ghall-istatut li qed tigi proposta mill-Ezekuttiv Nazzjonali.

Napprezzaw jekk tikkummentaw dwar din il-proposta tal-Ezekuttiv.Din il-Konferenza Generali, filwaqt li taghmel riferenza ghall-Kap X ta’ l-Istatut dwar il-Membri tal-Parlament Ewropew, qed tapprova din l-emenda u dan billi jithassar il-kontenut ta’ Kap X u jidhol dan li gej :

Kap X – Membri tal-Parlament Ewropew

1. Kull membru tal-Partit li jixtieq jipprezenta ruhu bhala kandidat ghall-Elezzjoni ta’ Membru Parlamentari Ewropew f’isem il-Partit, ghandu jissottometti personalment applikazzjoni ghand is-Segretarju Generali tal-Partit mill-15 ta’ Ottubru sa mhux aktar tard minn l-ahhar ta’ Ottubru li jigi qabel l-Elezzjonijiet ghall-Membri tal-Parlament Ewropew. Kull applikazzjoni jrid ikollha maghha tliet referenzi minn delegati tal-Partit.

2. Minkejja l-provediment ta’ klawsola numru 1 ta’ dan il-Kap kif ukoll kull provediment iehor f’dan l-Istatut li jirrigwardja din il-klawsola, Membru Parlamentari Ewropew ma jistax jigi nominat ghall-kariga ta’ President, Vici-President, Segretarju Generali, Segretarju Finanzjarju, Segretarju Internazzjonali, Segretarju Relazzjonijiet Pubblici, Segretarju Edukattiv u Membru Ordinarju ta’ l-Ezekuttiv Nazzjonali.
2.1 L-Ezekuttiv Nazzjonali jew il-Konferenza Generali ma jistghux jinnominaw, jew japprovaw nomina ta’ applikant ghall-Elezzjonijiet ghall-Parlament Ewropew li sa’ sentejn qabel dawn l-Elezzjonijiet, okkupa jew qed jokkupa l-kariga ta’ President, Vici-President, Segretarju Generali, Segretarju Finanzjarju, Segretarju Relazzjonijiet Pubblici, Segretarju Internazzjonali u Segretarju Edukattiv ta’ l-Ezekuttiv Nazzjonali.
2.2 Minkejja kull provvidiment iehor f’dan l-Istatut, Membru Parlamentari Ewropew ma jistax ikun ufficcjal jew membru bil-vot f’kumitat lokali jew distrettwali jew fergha jew xi sezzjoni kif ukoll fil-fondazzjonijiet tal-partit.

3. L-applikant irid jkun jissodisfa l-kwalifiki kollha kif stabbiliti bil-ligi tal-pajjiz.

4. Is-Segretarju Generali ghandu jaghti acknowledgement, b’mod immedjat, lill-persuna li tkun issottomettiet l-applikazzjoni personalment, ghall-Elezzjoni hawnhekk imsemmija.

5. Kull applikazzjoni ghandha tigi notifikata u pprezentata lill-Bord ta’ Vigilanza u Dixxiplina mis-Segretarju Generali fi zmien jumejn minn meta jirceviha.

6. Kull applikazzjoni tehtieg rikomandazzjoni tal-Bord ta’ Vigilanza u Dixxiplina, li min-naha tieghu l-Bord ghandu jikkomunika, bil-miktub u bl-idejn ir-rakkomandazzjoni tieghu, lis-Segretarju Generali fi zmien hmistax–il jum minn meta jircievi l-applikazzjoni. Il-Bord ikollu l-fakulta’ li jaghmel rakomandazzjonijiet dwar kwistjonijiet ta’ etika u ta’ dixxiplina dwar l-applikazzjoni imressqa.

7. Is-Segretarju Generali ghandu jgharraf minnufih lit-tmexxija tal-Partit bir-rakkomandazzjoni tal-Bord ta’ Vigilanza u Dixxiplina u/jew tal-Bord tal-Appell u fi zmien hmistax –il gurnata minn meta d-decizjoni tal-Bord dwar l-applikazzjonijiet tal-applikanti kollha tasal ghand is-Segretarju Generali, ghandu jiltaqa’ l-Ezekuttiv Nazzjonali sabiex jikkunsidra r-rakomandazzjonijiet tal-Bord soggett ghal dak imsemmi fl-artikolu 8 ta’ dan il-Kap.

8. Ghandu jkun hemm ghaxar (10) kandidati li jikkontestaw dawn l-Elezzjonijiet f’isem il-Partit Laburista. Wiehed mill-kandidati ghandu jkun persuna li fl-ahhar ghaxar snin qabel id-data tal-gheluq tan-nominazzjonijiet kellu residenza ordinarja f’Ghawdex filwaqt li tnejn mid-disa’ kandidati l-ohra ghandhom ikunu nisa.

Minkejja dak ipprovdut fl-artiklu 1, fil-kaz ta’ applikant li jiddikjara li huwa ghandu r-residenza ordinarja f’Ghawdex, it-tlett delegati li jaghmlu r-referenza taghhom mal-applikazzjoni iridu jkunu delegati minn kumitat f’Ghawdex.

8.1.1 Il-kandidati ghandhom jigu maghzula kif gej:
8.1.2 Meta n-numru ta’ membri li japplikaw sa’ l-ahhar gurnata ta’ Ottubru ikun ta’ ghaxra jew inqas, u sakemm il-provvidimenti ta’ l-artikoli precedenti ikunu sodisfatti, l-approvazzjoni tal-kandidati issir mill-Ezekuttiv Nazzjonali permezz ta’ vot sigriet. Biex applikant ikun approvat bhala kandidat irid jikseb 50%+1 tal-Vot tal-membri tal-ezekuttiv li jkunu prezenti.
Izda jekk ikunu approvati inqas minn ghaxar kandidati, l-Ezekuttiv Nazzjonali ghandu jiehu dawk il-passi kollha mehtiega biex jintlahaq in-numru ta’ kandidati stabbilit.
8.1.3 Meta n-numru ta’ membri li japplikaw ikun ta’ aktar minn ghaxra, tkun il-Konferenza Generali li taghzel lil dawk l-ghaxar kandidati li jgibu l-aktar appogg permezz ta’ vot sigriet bis-sistema ta’ “first past the post”, soggett ghal dak imfisser fl-artikolu 8 u dan sakemm tinghata r-rakkomandazzjoni mill-Bord tal-Vigilanza u Dixxiplina u l-approvazzjoni tal-Ezekuttiv Nazzjonali.
8.1.4 F’kaz li japplika l-artikolu 8.1.2, meta l-Ezekuttiv Nazzjonali jaghti l-approvazzjoni tieghu l-applikant isir Kandidat Ufficjali izda meta japplika l-artiklu 8.1.3 l-applikant isir Kandidat Prospettiv u jsir kandidat ufficjali wara li jkun hemm l-approvazzjoni tal-Konferenza Generali kif imfisser fl-artiklu 8.1.3.
8.1.5 Fil-kaz li fil-votazzjoni tal-Konferenza Generali jekk l-ahhar zewg kandidati, jew aktar, igibu voti indaqs, issir Elezzjoni parzjali bejniethom.
8.1.6 Kull kandidat prospettiv u kandidat ufficjali jimxi fuq id-direttivi li jaddotta l-Ezekuttiv Nazzjonali u l-Konferenza Generali tal-Partit.
8.1.7 Kull kandidat Prospettiv ghandu jaghmel din id-dikjarazzjoni li ghandha tigi depozitata ghand is-Segretarju Generali tal-Partit.

Jien ________________, Kandidat Prospettiv tal-Partit Laburista ghall-Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew nobbliga ruhi li jekk nigi elett, kemm –il darba ghal xi raguni jew ohra ma noqghodx ghad-decizjoni tal-Partit u fl-istess hin nibqa’ Membru tal-Parlament Ewropew, inhallas lill-Partit fil-forma ta’ penali s-somma ta’ hmistax-il elf ewro (€15,000) bhala dak li uzufruwajt jien mix-xoghol kollu li ghamel il-Partit matul l-ezistenza tieghu.

9. Qabel il-Konferenza Generali u/jew l-Ezekuttiv Nazzjonali li fiha jitressqu l-ismijiet tal-kandidati ghall-approvazzjoni, is-Segretarju Generali ghandu jhejji taghrif fil-qosor u ndaqs dwar kull kandidat prospettiv u dan it-taghrif jinghata lil kull delegat tal-Konferenza Generali jew lill-membri kollha tal-Ezekuttiv Nazzjonali skond ma jkun il-kaz.

L-approvazzjoni tal-kandidati ghandha ssir sa mhux aktar tard minn Jannar ta’ qabel l-Elezzjonijiet ghall-Membri Parlamentari Ewropej. Il-lista finali tan-nominazzjonijiet ghall-kandidati ufficjali tigi ppubblikata f’ordni alfabetika.

10. Ghanda ssir laqgha tal-Ezekuttiv Nazzjonali fejn jigi diskuss u approvat Programm Elettorali ghall-Membri Parlamentari Ewropej.

11. L-Amministrazzjoni tal-Partit ghandha tassumi r-responsabbilita’ tal-kampanja elettorali, kif isir f’kampanji elettorali ohrajn.

14. L-Agenti tal-Kandidati, ghall-fini tal-ligi Elettorali, jigu nominati mill-Amministrazzjoni tal-Partit.

15. Ikun kemm ikun in-numru ta’ Membri Parlamentari Ewropej fi hdan il-Partit, l-Ezekuttiv Nazzjonali ghandu jahtar wiehed mid-Deputati eletti f’dan il-kaz sabiex jagixxi bhala l-Kap tad-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew.

16. Kull Membru Parlamentari Laburista ghall-Parlament Ewropew ghandu:

16.1 Jifforma parti mid-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew u li taghmel parti mill-Grupp Socjalista.

16.2 Izomm kuntatt regolari mal-amministrazzjoni tal-Partit fil-qadi ta’ dmirijietu u jattendi ghall-laqgha ta’ kordinament ma’ l-amministrazzjoni li ghandha ssir darba fix-xahar, u jithejja rapport ta’ hidma kull tlett xhur li jigi mghoddi lill-Ezekuttiv Nazzjonali.

16.3 Jassisti lill-Partit Laburista f’dak kollu mitlub minnu.

16.4 Jippartecipa fil-Parlament Ewropew mall-Grupp Socjalista fuq il-linji tal-Programm Elettorali tal-Partit Laburista approvat ghal dan il-ghan.

16.5 Ikun membru ta’ l-Ezekuttiv Nazzjonali bla vot u membru bil-vot tal-Grupp Parlamentari tal-Partit ghall-Parlament Malti.

16.6 Izomm kuntatt mal-Kumitati Lokali u dawk Distrettwali jew Ferghat ohra tal-Partit.
Emenda ghal Kap XXII ta’ l-Istatut tal-Partit Laburista

Jidhol punt 6

Sakemm ma jkunx imfisser mod iehor, kull kelma fil-maskil f’dan l-Istatut ghandha titqies li tirreferi ghall-femminili wkoll.

L-Erbgħa, 23 ta’ Lulju 2008

George Abela to represent Labour on MEUSAC

Qeghdin nirriproducu dan l-artiklu tal-Maltastar.com dwar hatra ta' Dr. George Abela.
Napprezzaw il-kummenti taghkom.

George Abela will be representing the Labour Party on the Malta-EU Steering and Action Committee (MEUSAC). Dr Abela was nominated for the post by Labour leader Joseph Muscat.

The decision that Labour should participate in this recently reinstated committee, was taken by Dr Muscat, in order to examine legislation proposed by the EU and its effect on Malta.

Joseph Muscat expressed his conviction that the Labour party will have a strong representation in MEUSAC, noting that Dr. Abela has the experience and credentials necessary to enable Labour to contribute in the best possible way to MEUSAC. “This is a crucial role and I am convinced that George will do his duty to the Labour party and to the country,” he remarked.

The former MLP leadership contender had already formed part of MEUSAC on a personal basis in the run-up to Malta’s EU membership.
New Labour leader Joseph Muscat had pledged that all leadership contenders would be given a central role within the party. Dr Abela’s representation in MEUSAC is another promise fulfilled by the Labour leader.
In comments to the media, Dr Abela said that he’s looking forward to contribute once again as an official representative of the Labour Party, within such an important forum. “This is going to be a proof that the Labour Party can contribute with actions for the good of our country, in the context of European Union.”

Joseph Muscat also nominated the labour spokesperson for European affairs, Luciano Busuttil, as Dr Abela’s substitute in this committee.

Luciano Busuttil called for the need that Malta makes a success out of EU membership. “Our country can’t be European just on paper. It has to be European in attitudes, lines of thought and leadership style,” he declared.

It-Tnejn, 21 ta’ Lulju 2008

Priorita' lill-Ambjent

Qed nirriproducu stqarrija ta' Leo Brincat dwar it-tniggis.

Hemm il-htiega ta' aktar diskussjoni dwar dan is-suggett tal-ambjent. Il-Partit Laburista ghandu jkun aktar attiv f'dan il-qasam.

L-istqarrija

Hemm diversi aspetti ta’ tniggiz li mhumiex jinghataw attenzjoni xierqa minn naha tal-gvern. Mill-mod kif qed jimxu l-awtoritajiet jidher car li dawn ma humiex prijorita’ fuq l-agenda ambjentali tieghu.Fost dawn l-aktar li jispikkaw huma :--
it-tniggiz tal-kwalita’ tal-arja
it-tniqqiz tal-hsejjes
it-tniggiz tad-dawl.

Minkejja li dwar dan kollu hemm direttivi u regolamenti iebsa hafna minn naha tal-Unjoni Ewropea, in-nuqqas ta’ impenn ta’ l-awtoritajiet Maltin huwa rifless fil-fatt illi jekk niehdu l-monitoragg tal-kwalita’ ta’ l-arja insibu li kull ma hemm huma biss zewg persuni nkarigati minn dan il-qasam li jikkonsistu minn xjentist u technician. Hemm ukoll zewg impjegati ohra li jahdmu fuq aspetti ohra ta’ l-implimentazzjoni tad-direttivi Ewropej f’dan il-qasam. Dan gie ikkonfermat mill-Gvern innifsu fil-Parlament il-gimgha li ghaddiet.Dawn ir-rizorsi umani limitati jkabbru t-thassib taghna meta niftakru li 50% tal-ksur ta’ legizlazzjoni ambjentali tal-UE ta’ pajjizna, huma kollha relatatati mat-tniggiz ta’ l-arja.

Il-Ħadd, 20 ta’ Lulju 2008

KONSISTENZA

Il-kwistjoni tat-trasport pubbliku ikkonfermat il-konsistenza tal-Partit Laburista fuq naha u l-inkonsistenza u l-ingann tal-gvern Nazzjonalista fuq in-naha l-ohra. Dan qalu l-Mexxej Laburista Joseph Muscat meta dal-ghodu indirizza l-attivita` Niltaqa Maghkom fil-Gzira.Il-Mexxej Laburista qal li fil-bidu tal-kwistjoni l-gvern akkuza lill-Partit Laburista li ma kienx qed jitkellem car dwar il-liberalizazzjoni. Il-fatti izda huma ghal kollox bil-maqlub.
Fil-Gzira Joseph Muscat zvela korrispondenza li ghaddiet bejnu bhala membru parlamentari Ewropew Laburista u l-Kummissjoni Ewropea lejn tmiem l-2006 propju dwar il-liberalizazzjoni tal-karozzi li jgorru l-kadavri.Il-konsistenza LaburistaJoseph Muscat qal li fl-20 ta’ Dicembru 2006 huwa kien kiteb lill-Kummissjoni Ewropea fejn kien gibdilha l-attenzjoni li l-Kummissjoni ghall-Kummerc Gust f’pajjizna kienet hadet decizjoni li kellhom johorgu iktar permessi ghal karozzi li jgorru l-kadavri. Fit-twegiba taghha l-Kummissjoni Ewropea kienet qalet li din kienet kwistjoni li decizjoni dwarha riedet tittiehed mill-gvern Nazzjonalista. Dak iz-zmien izda l-gvern Nazzjonalista kien qed jahdem kontra l-liberalizazzjoni f’dan is-settur.
Il-gvern Nazzjonalista tant kien qed jahdem kontra l-liberalizazzjoni, li matul dil-gimgha l-ex Ministru Jesmond Mugliett ikkonferma li qabel l-ahhar Elezzjoni generali huwa kien wasal ghal ftehim bil-miktub li kien jghid li f’dal-qasam, bi gvern iehor Nazzjonalista, ma kienx se jkun hemm liberalizazzjoni. Mugliett qal ukoll li huwa m’ghamilx dal-ftehim fuq inizjattiva personali tieghu. Il-PN kien kontra l-liberalizazzjoniIl-Mexxej Laburista qal li huwa car li biex dan l-ex Ministru Nazzjonalista wasal biex ghamel dal-ftehim kontra l-liberalizazzjoni, kien qieghed jikkonsulta mal-Prim Ministru Lawrence Gonzi.
Dan kollu jfisser li l-Prim Ministru kien jaf bil-weghdiet kontra l-liberalizazzjoni li saru qabel l-elezzjoni, izda issa flimkien ma’ Ministru iehor, Austin Gatt, qed jaghmel il-maqlub ta’ dak li kien imwieghed.“U minn fuq bla misthija, l-gvern jakkuza lill-Partit Laburista li ma tkellimx car. Il-verita` hija li fil-kwistjoni tat-trasport pubbliku tal-jiem li ghaddew, il-Partit Laburista kellu l-konsistenza fuq in-naha tieghu waqt li l-gvern Nazzjonalista kellu fuq in-naha tieghu l-inkonsistenza u l-ingann”, sahaq Joseph Muscat.
Prezzijiet irhas u servizz ahjar
Il-Partit Laburista jaqbel mal-liberalizazzjoni izda fl-istess hin jhares ihares lejha bhala ghodda biex il-konsumaturi jgawdu minn prezzijiet irhas u minn servizz ahjar. Il-Mexxej Laburista qal li dil-kwistjoni servit ukoll biex il-Prim Ministru sab lilu nnifsu iffacjat bit-theddida tal-Ministru Austin Gatt li jekk ma kenitx se tghaddi tieghu, kien se jirrizenjalu mill-kabinett. Joseph Muscat fakkar kif il-Partit Laburista sa minn gimgha ilu kien appella biex ma jsiru ebda azzjonijiet ghaliex minnhom ma kienux se jbatu l-Ministri izda kienu se jbatu l-haddiema u l-konsumaturi.
L-appell tal-Partit Laburista mill-bidu kien li z-zewg nahat kellhom jingabru madwar mejda. Il-pajjiz hela erba t’ijiemGara izda li l-pajjiz hela erba t’ijiem li matulhom batit l-ekonomija u li matulhom kien hemm xejn t’ghajb u ta’ vjolenza. “Min haseb li se jwettaq il-vjolenza u jsib xi kenn fil-Partit Laburista zbalja bil-kbir”, qal il-Mexxej Laburista, “ghaliex il-Partit Laburista jikkundanna dil-vjolenza bla rizervi ta’ xejn”.Wara erba t’ijiem iz-zewg nahat qablu li jiltaqghu biex jibdew jiddiskutu. Kieku semghu mill-bidu nett l-appell tal-Partit Laburista ma kienx jigri dak li gara ghaliex kienu jibdew jiddiskutu mill-bidu, sahaq Joseph Muscat, li semma wkoll id-decizjoni tal-gvern li jaghti lis-sidien tal-karozzi li jgorru l-kadavri €230,000 minn flus il-poplu, u staqsa fuq liema kriterji ittiehdet did-decizjoni, x’sehem kellha matul in-negozjati li saru u jekk il-gvern hux qieghed johloq xi precedent.
B’rabta ma’ dak li gara fil-jiem li ghaddew, il-Mexxej Laburista ferah lis-Segretarju Parlamentari Mario de Marco li iltaqa personalment ma studenti barranin li assistew ghal xeni ta’ ghajb li sehhew. Joseph Muscat qal li l-pass tas-Segretarju Parlamentari kien ghaqli u wiehed pozittiv, pass li jsib l-appogg shih tal-Partit Laburista.
Pass kbir ‘il quddiem
Fid-diskors tieghu l-Mexxej Laburista tkellem ukoll dwar il-ftehim milhuq dil-gimgha biex jitwaqqaf kumitat tal-kamra tar-rapprezentanti li se jiddiskuti mizuri ghat-tishih tad-demokrazija. Joseph Muscat qal li dan kien pass kbir ‘il quddiem. Permezz tat-twaqqif ta’ dan il-kumitat, wara negozjati bejnu u bejn il-Prim Ministru, il-gvern Nazzjonalista accetta li jiddiskuti ma’ l-Oppozizzjoni Laburista f’kumitat fejn iz-zewg nahat se jkollhom numru ta’ membri indaqs. Fl-istess hin il-Partit Laburista ma ceda xejn biex se jkunu jistghu jsiru dawn id-diskussjonijiet. Il-Mexxej Laburista qal li fejn huwa possibli z-zewg nahat se jahdmu biex jimxu ‘l quddiem b’kunsens u mhux b’impozizzjoni. Hemm qbil ukoll li d-diskussjonijiet m’ghandhomx jinghalqu biss fil-parametri tal-parlament izda ghandhom ikunu miftuha wkoll ghas-socjeta` civili.
Pozittiv ukoll huwa l-fatt li z-zewg nahat qed jaqblu li biex jimxu ‘l quddiem mhux necessarjament iridu jaqblu fuq il-pakkett kollu tal-proposti li hemm ghad-diskussjoni, izda kull proposta ghandha tkun diskussa fuq il-mertu taghha. Dan huwa l-istagun politiku gdid, sahaq Joseph Muscat, fejn il-Partit Laburista jkun partit pozittiv.“Ghaliex dan huwa dak li jfisser li tkun Laburist, li tahdem dejjem u li taghmel dak kollu possibli biex dak li jista` jsir ghall-gid tal-pajjiz isir minnufih”, qal il-Mexxej Laburista.

Il-Ġimgħa, 11 ta’ Lulju 2008

F’seba’ snin id-diesel ghola b’157%

Illum il-gurnata l-poplu Malti huwa mdorri li minn zmien ghal zmien il-gvern, permezz tal-Ministru Austin Gatt, ihabbar zieda fil-prezzijiet tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma, kif ukoll tal-fuel. Fil-kaz tal-fuel iz-zieda tkun ta’ xi ftit centezmi fuq kull litru kull darba li tithabbar iz-zieda, u anke jekk l-impatt jinhass sewwa mis-sewwieqa Maltin u Ghawdxin, ftit jirrealizzaw li tul l-ahhar seba’ snin biss kien hemm kazi fejn il-prezz mitlub lilhom kwazi ttripla.
Minn stharrig li ghamel KullHadd jirrizulta li fl-ahhar seba’ snin, il-prezz tad-diesel f’pajjizna zdied bir-rata allarmanti ta’ 157 fil-mija. Filwaqt li fis-sena 2001, il-prezz tad-diesel kien dak ta’ 46.8 centezmi ta’ l-ewro, f’Gunju ta’ din is-sena l-prezz tad-diesel lahaq ir-rata fenomenali ta’ 1.20 ewro kull litru.Il-gvern zied ukoll b’mod qawwi l-prezz tal-petrol bic-comb u dak bla comb.Fil-kaz tal-petrol bic-comb il-prezz zdied b’45%. Gallun petrol bic-comb kien jiswa 87.3 centezmi ta’ l-ewro lura fis-sena 2001, u llum dan jiswa 1.26 ewro. Iz-zieda fil-prezz tal-petrol bla comb kienet ftit inqas minn dik ta’ dak bic-comb tant li kienet tlahhaq is-37%.
Fis-sena 2001 s-sewwieq Malti kien ihallas 87.3 centezmi ta’ l-ewro, izda minn Gunju li ghadda dan beda jhallas 1.19 ewro. Ir-rati l-godda jfissru inqas flus fi bwiet il-familji Maltin kif ukoll pizijiet kbar fuq in-negozjanti. Fl-2001 biex persuna taghti 11-il gallun ta’ petrol bic-comb lill-karozza taghha kienet tonfoq 42 ewro. Illum trid tonfoq 63 ewro, differenza ta’ 21 ewro. Il-prezz tal-petrol bla comb ghall-istess ammont tela’ minn 42 ewro ghal 58 ewro, differenza ta’ 16-il ewro. Il-prezz tad-diesel zdied b’37 ewro. Fl-2001 kont tixtri 11-il gallun bi 23 ewro u llum, ghall-istess ammont trid 60 ewro.
Quddiem din ir-realtà iebsa, fl-ahhar jiem il-GRTU appellat lil Gvern biex jikkunsidra li jirrevedi l-ammont kbir ta’ taxxi li hemm fuq id-diesel. “Hemm ukoll it-taxxa kiefra fuq id-diesel. Hafna stabbilimenti juzaw id-diesel ghad-distribuzzjoni jew anki fil-produzzjoni tas-servizz/prodott taghhom. Dan ifisser li l-gvern qieghed idahhal izjed VAT ma’ kull centezmu li joghla d-diesel u mieghu taxxa ohra ta’ 34 fil-mija (dazju) li hemm ghal kull litru,” qal ma’ KullHadd id-Direttur Generali tal-GRTU Vince Farrugia. Minkejja dawn l-appelli, sa issa l-gvern ma wera l-ebda indikazzjoni li jista’ jilqa’ talbiet simili.
Dan it-taghrif inghata mill-gurnal il-Kullhadd.
Issa matul din il-gimgħa il-Ministru Austin Gatt ħareg jgħid li d-diesel huwa l-irħass fl-Ewropa. Stqarrija li qanqlet ħafna stmerrija partikolarment meta wieħed jara li l-Ministru Gatt ma għamel ebda stqarrija dwar il-livell tad-dħul tal-Maltin u l-Għawdxin.
Il-Partit Laburista dwar dan ippubblika stqarrija iebsa li qed tiġi riprodotta.
Il-Ministru Austin Gatt minghalih li l-konsumaturi u negozjanti se jibilghu l-argumentazzjoni propagandistika tieghu dwar il-prezzijiet tad-diesel u l-energija. Minflok bhala Ministru tal-poplu irreagixxa b' mod civili ghas-suggerimenti li qed isirulu mill-Partit Laburista, il-GRTU u l-GWU, Austin Gatt irrikorra ghall-partigjanizmu.
Austin Gatt qal li l-prezz ta' dawn l-utilitajiet huma, bhalissa, l-irhas f'Malta mill-pajjizi kollha ta' l-Unjoni Ewropea. Madankollu, imkien ma qabbel il-pagi Maltin ma' dawk ta' pajjizi ohra Ewropej. Bl-istess mod, ma qabbilx il-parti mid-dhul tal-familji li tmur ghal din in-nefqa.Tajjeb infakkru lill-Ministru Gatt fi statistika ricenti ta' l-UE li wriet li Malta hija t-tieni l-aktar pajjiz fejn zdied it-toqol tat-taxxi f'dawn l-ahhar snin. Barra minn hekk, ghal kull €100 li cittadin fl-UE jkollu bhala medja ghad-dispozizzjoni tieghu, cittadin f’pajjizna jkollu €77.
L-istatistika tal-Eurostat tikkonferma wkoll li l-Maltin u l-Ghawdxin huma l-iktar poplu fost il-pajjizi kollha membri ta’ l-UE li jonfqu flus fuq it-trasport. Ghalhekk iz-zidiet fl-ahhar snin ta’ 45% fil-prezz tal-petrol bic-comb, ta’ 37% fil-prezz tal-petrol bla comb u ta’ 157% fil-prezz tad-diesel ihallu impatt hafna iktar qawwi minn f’ pajjizi ohra.Aktar milli joqghod juza l-hin tieghu imhallas minn flus il-poplu biex jghid ghaliex m'ghandux inaqqas it-taxxi fuq il-fuel, kif issuggerit mill-Partit Laburista, il-GRTU u l-GWU, Austin Gatt ghandu jkun proattiv u jifhem il-problemi tal-familji u tan-negozji zghar.
L-istatistika li ta Austin Gatt innifsu turi li hemm 5 pajjizi ta' l-Unjoni Ewropea li jzommu VAT fuq diesel inqas minn Malta. Dawn huma Portugal, Cipru, Lussemburgu, Spanja u r-Renju Unit. Aktar minn hekk, kif ammetta Austin Gatt inniffsu, il-minimu Ewropew ta' taxxa fuq diesel fadallu sena u nofs biex jidhol fis-sehh. Dan filwaqt li pajjizi bhal Franza u l-Italja ghaddejjin bi sforzi kbar biex ikun hemm riformi anki fuq livell Ewropew, liema riformi fuq tassazzjoni tal-fuel jidher li ma jinteressawx lill-Gvern Nazzjonalista.
Fil-verita', waqt il-konferenza ta' l-ahbarijiet, Austin Gatt ikkontradixxa lilu nnifsu. Huwa dam hafna jghid li l-Gvern ma jistax jaghmel limitu (jaghmel capping) fuq id-dhul tieghu mis-sisa fuq il-fuel kif issuggerit mill-Partit Laburista, GRTU u GWU. Izda mbaghad qal li jekk inaqqas €5 miljun mis-sisa, irid jigborhom minn x'imkien iehor. Dan juri li allura s-suggeriment tal-Partit Laburista u l-korpi kostitwiti jista' jitwettaq u li l-Gvern qed izomm lura ghax qed ihares lejn din il-kwistjoni mhux bhala wahda ekonomikament strategika izda sempliciment bhala ezercizzju fl-accounting. Dikjarazzjonijiet ta' Austin Gatt bhal "Jekk huwa (il-prezz tad-diesel) l-aktar baxx fl-UE, kif jista' jkun orhos?" juru li jew il-Ministru responsabbli minn qasam daqshekk strategiku m'ghandux idea ta' kif tahdem l-ekonomija jew inkella lahaq limiti godda fl-arroganza tieghu.
Minflok il-gvern Nazzjonalista jara kif itaffi l-pizijiet, jara kif isib l-iskuzi biex jibqa' għaddej.

It-Tnejn, 7 ta’ Lulju 2008

Proposti għat-tisħieħ tad-demokrazija f'pajjizna

It-tim parlamentari Laburista qabel unanimament li qabel kull diskussjoni mal-gvern dwar il-proceduri parlamentari, l-ewwel diskussjoni ghandha tkun dwar it-tishih tad-demokrazija f'pajjizna. Dan habbru l-Mexxej Laburista Joseph Muscat meta waqt li dal-ghodu kien qieghed jitkellem fic-centru Laburista tas-Siggiewi bhala parti mill-vjagg Niltaqa Maghkom, habbar pakkett ta' proposti li qal li l-Oppozizzjoni Laburista lesta li tibda u ttemm id-diskussjonijiet dwarhom mal-gvern sa Settembru li gej.

Il-Mexxej Laburista habbar li wara laqgha li t-tim parlamentari Laburista kellu l-bierah, huwa se jkun qed jibghat ittra lill-Prim Ministru fejn se jispjegalu x'se tkun qed tisenna minn ghandu l-Oppozizzjoni Laburista, biex f'pajjizna bil-fatti jkollna t-tishih tad-demokrazija. L-Oppozizzjoni Laburista se tkun qed twassal il-lehen tal-poplu Malti u Ghawdxi.

Joseph Muscat sahaq li l-Oppozizzjoni Laburista lesta li tiddiskuti mal-gvern ligi dwar il-htiega tat-trasparenza fil-finanzjament tal-partiti politici. Il-Partit Laburista jemmen f'ligi li ddahhal il-finanzjament pubbliku tal-partiti, bil-ghan li meta l-poplu jitkellem ma' politiku jkun jaf li qed jitkellem ma' politiku biss u mhux ma politiku li warajh, fejn ma jidhirx, ikun hemm xi negozjant kbir. Fl-istess hin il-Partit Laburista lest li jippublika l-kotba finanzjarji kollha tieghu.
L-Oppozizzjoni Laburista lesta li tiddiskuti ligi li tirregola l-funzjoni ta' gvern li jkun wiehed caretaker. Jinhtieg li jkun hemm regoli cari f'pajjizna, bhala pajjiz zviluppat, dwar x'jista jaghmel u x'ma jistax jaghmel, gvern li jkun qed joqrob lejn l-ghabex tieghu. Joseph Muscat sahaq ukoll li l-Oppozizzjoni Laburista hija wkoll lesta li tiddiskuti dwar il-htiega li l-parlament kollu, izda b'mod partikolari n-naha ta' l-Oppozizzjoni, jkollu r-rizorsi adegwati biex jahdem. L-emfasi qed issir fuq l-Oppozizzjoni ghaliex waqt li l-gvern ghandu r-rizorsi tal-Ministeri, l-Oppozizzjoni m'ghandha xejn minn dan kollu.

L-Oppozizzjoni Laburista tinsab lesta li tidhol f'diskussjonijiet anki dwar il-ligi elettorali, bil-ghan li din tkun tirrifleti vera r-rieda tal-poplu u bil-ghan li tkun ligi gusta u trasparenti li ma taghti lok ghall-ebda incertezzi. Il-Mexxej Laburista semma wkoll kif l-Oppozizzjoni Laburista qablet li dawk in-nies li kienu jahdmu mal-gvern, ma' kumpaniji tal-gvern jew ma kumpaniji li kienu tal-gvern u inghataw ragun mit-Tribunal ghall-Investigazzjoni ta' l-Ingustizzji jew mill-Ombudsman u li izda baqghu bla kumpens, issa ghandhom jinghataw gustizzja shiha.
L-Oppozizzjoni Laburista tistenna wkoll riforma drastika fil-mod kif jinhatru l-borijiet kemm tad-diretturi u kif ukoll dak editorjali fi hdan il-PBS. Jinhtieg, sahaq Joseph Muscat li fil-kompozizzjoni ta' dawn il-bordijiet, ikun hemm bilanc bejn il-partiti politici u s-socjeta` civili. Minn naha l-ohra ghandu jkun hemm qbil bejn iz-zewg nahat tal-kamra tar-rapprezentanti dwar ic-chairman tal-PBS.

Fl-istess hin imbaghad, zied il-Mexxej Laburista, l-Oppozizzjoni Laburista qed titlob lill-gvern biex jaqbel li ghandu jkun capping fuq is-sisa fuq il-fuel. Is-sitwazzjoni llum hija li iktar ma joghla l-prezz taz-zejt, il-gvern iktar idahhal mis-sisa fuq il-fuel. L-Oppozizzjoni Laburista qed tipproponi li ghandu jkun hemm qbil li l-gvern jaccetta li m'ghandux idahhal iktar minn dak li dahhal f'Mejju u Gunju ta' din is-sena, f'dik li hija sisa fuq il-fuel. Jekk jaccetta dil-proposta, il-gvern ikun qed jibghat sinjal li mhux lest jibqa jaqla l-flus minn fuq it-tbatija tal-poplu Malti u Ghawdxi

Joseph Muscat qal li jekk il-gvern jaccetta, bl-eccezzjoni tal-ligi elettorali fejn id-diskussjoni bil-fors tiehu iktar, l-Oppozizzjoni Laburista lesta li li tibda u ttemm id-diskussjonijiet mal-gvern dwar il-proposti l-ohra kollha sa Settembru li gej. Permezz tal-proposti li qed jaghmel il-Partit Laburista qed juri bil-fatti li huwa partit pozittiv. Il-Partit Laburista jrid li l-ewwel tinstab soluzzjoni ghall-problemi ta' veru li qed ihabbat wiccu maghhom il-pajjiz bil-ghan li tissahhah id-demokrazija.

Il-gvern irid li l-Partit Laburista jitkellem mieghu madwar mejda. Il-Partit Laburista minn naha tieghu, sahaq Joseph Muscat, lest li jitkellem ma kulhadd ghaliex irid ikun il-lehen tal-poplu Malti u Ghawdxi. Bil-fatti l-Partit Laburista qed jistah stagun politiku gdid fejn se jaghti lil pajjizna generazzjoni rebbieha.

L-għazla tal-kandidati

F'Ġunju li ġej il-partit laburista se jkun qiegħed jiffaċċja test elettorali fuq bazi nazzjonali. Mill-ġdid il-poplu Malti u Għawdxi se jkun qiegħed jivvota biex jiġi elett parlament ewropew ġdid għal terminu ta' ħames snin.
Din se tkun it-tieni esperjenza tagħna kemm bħala pajjiz kif wkoll bħala partit li nagħtu sehmna f'dan il-process demokratiku fuq livell ewropew. Dan jagħtina lok li naraw kif ħdimna fl-aħħar elezzjoni, x'sar matul dawn l-aħħar ħames snin u dak li rinu noffru għaz-zmien li ġej.
L-ezekuttiv nazzjonali fil-jiem li għaddew iddecida li jlaqqa' konferenza straordinarja biex teleġġi amministrazzjoni ġdida u biex tiddiskuti emenda għall-istatut dwar l-għazla tal-kandidati għall-elezzjonijiet tal-parlament Ewropew.
Biex wieħed isegwi aħjar, il-partit laburista jagħzel il-kandidati tiegħu billi dawk interessati li jikkontestaw isimhom jigi diskuss mill-Ezekuttiv Nazzjonali, isir skrutinju mill-Bord ta' Vigilianza u wara jagħddu għall-approvazzjoni tal-Konferenza ġeneral ital-Partit. Biex jiġi maghzul, kandidat irid iġib mhux inqas minn 70% tal-voti mitfugħa u jistgħu jintgħazlu 8 biss.
Fl-għazla li saret ħames snin ilu, il-konferenza l-ewwel darba li tlaqqgħet, għazlet biss erba' kandidati. Dan wassal għal dibattitu jekk il-konferenza kellhiex titlaqqa' biex jintagħazlu erba ohra. Fil-fatt hekk ġara li l-konferenza regghet iltaqgħet biex jintgħazlu erba kandidati oħra.
Dak li seħħ ħames snin ilu jagħti lok għal diskussjoni dwar kif għandhom jintgħazlu il-kandidati tal-partit. Għandna nibqgħu bl-istess sistema?
Jekk wieħed ihares lejn kif jintgħazlu l-kandidati tal-elezzjoni generali, dawn wkoll jeħtieġu l-approvazzjoni tal-konferenza ġenerali izda ma hemmx numru massimu ta' kandidati li jistgħu joħorġu u jridu jġibu mill-inqas 60% tal-vot. Fl-lezzjonijiet għall-parlament ewropew, hemm zewġ kwalifiki differenti jiġifieri 70% tal-vot minflok 60% tal-voti itfugħa u limitazzjoni ta' 8 kandidati biss.
Dawn iz-zewġ punti jagħtu lok għal diskussjoni dwar dawn il-kriterji. Għandu l-partit ikollu biss 8 kandidati? Ir-regola ta' 70% tal-voti mitfgħua għandha tibqa' tiġi sostenuta?
Huwa evidenti li fl-aħħar elezzjoni il-partit kellu team ta' kandidati kompatt u li ta sehemu bil-kbir tant illi l-partit kellu success elettorali sostanzjali. Izda li mit-team kien hemm zewġ elementi nieqsa : kandidati nisa u kandidati minn Għawdex.
Dawn iz-zewġ aspetti jeħtieġ li li jingħataw attenzjoni biex din id-darba ikollna rapprezentanza aktar wiesgħa u nsaħħu aktar it-team għall-elezzjonijiet li ġejjin.
Napprezzaw il-kummenti tagħkom dwar dawn il-punti. Id-diskussjoni u d-decizjoni tittieħed mill-konferenza ġenerali fi ftit ġimgħat.

Enerġija Ġdida

Il-Partit Laburista, matul dawn l-aħħar xhur, għadda minn zmien ta' għazliet li wasslu għall-ħatra ta' tmexxija ġdida. Għazliet li se jkunu qegħdin jissoktaw meta fil-jiem li ġejjin se tinħatar l-amministrazzjoni tal-partit. Zmien ta' għazla iwassal għal diskussjoni. Din id-diskussjoni għandha tkun aktar immirata dwar il-ħtigijiet li għandu il-partit kemm mil-lat ta' ħsieb politiku, kif wkoll mil-lat ta' prezenza u messaġġ li jrid jwassal il-Partit Laburista.
Dawn l-aspetti huma lkoll importanti u fl-għazliet li jsiru għandhom jingħataw l-importanza li kollha jixirqilhom. L-aspett ta' ħsieb politiku irid jingħata l-ewwel priorita' u dan peress li l-partit irid isaħħah il-mod kif jixtarr, janalizza u jiddeciedi dwar il-politika li jfassal u l-proposti li jwassal. Dan il-qasam jeħtieġ li jkun proċess aktar miftuħ u li jisma' aktar ideat. Wieħed mill-iskopijiet ta' dan il-blog.
Il-messaġġi politiċi li rridu nwasslu jeħtieġ li jkun aktar ċari u li huma dejjem aktar relevanti għaz-zminijiet tal-lum kif wkoll għal li ġej. Il-Partit Laburista irid jara li juza kull mezz possibbli biex il-messaġġ politiku tiegħu jasal.
Biex jasal il-messaġġ jeħtieġ li jkun aktar prezenti fuq il-media kemm dik tradizzjonali kif wkoll fuq il-media il-ġdida fosthom il-mezz li qiegħed jintuza biex niddiskutu flimkien. Il-prezenza trid tkun aktar qawwija u kontinwa li twassal bl-aktar mod ċar il-ħsieb politiku li nfasslu u li nressqu għad-diskussjoni tal-poplu.
Il-messaġġ jasal wkoll jekk ikollok lil min jikkomunika il-messaġġ tal-partit b'mod tajjeb. Il-Partit Laburista għandu bzonn iressaq 'l quddiem kull min jaf iwassal il-messaġġ. L-image tal-partit tiddependi minn min se jkun qiegħed fuq quddiem fil-ħidma politika tal-partit. Għalhekk l-għazliet li jridu jsiru jeħtieg li jkunu b'mod li jagħti importanza kemm għal min jista' joffri fit-tfassil tal-ħsieb politiku, kemm għat-tip ta' messaġġ li rridu nwasslu kif wkoll għall-kwalitajiet tal-persuni li se jwasslu l-messaġġ.
Il-partit laburista fil-messaġġi li jressaq 'l quddiem irid iressaq argumenti u jirispondi l-argumenti b'argumenti. Spiċċa zmien li nattakkaw il-persuni. Dak m'huwiex il-mod kif issir il-politika fi staġun politiku ġdid. Huwa importanti li l-partit labuirsta jikxef egħmil li jsir b'mod skorrett minn min ikun fit-tmexxija. Dak huwa dover tal-oppozizzjoni li jrid jitwettaq u huwa parti mill-iskrutinju li l-partit għandu jagħmel izda li nirrispondu għall-argumenti b'attakki fuq il-persuni, dak huwa hazin.
Għalhekk jeħtieg li nsaħħu d-diskussjoni anke' b'dan il-mezz biex nagħtu l-kontribut tagħna b'risq il-partit laburista. Jeħtieg li nwessgħu din id-diskussjoni. Jeħtieġ li nagħtu enerġija ġdida lill-partit bl-entuzjazmu li għandna nuru.