It-Tnejn, 25 ta’ Awwissu 2008

Addio Weghda 258



Sitt xhur wara l-elezzjoni generali l-gvern ta’ Lawrence Gonzi ghadu qieghed idur fuq alleati tal-Partit Nazzjonalista biex jokkupaw karigi f’bordijiet pubblici minghajr ma’ johrog l-ebda sejha ghal applikazzjonijiet. Dan l-agir ghadu ghaddej minkejja li fil-kampanja elettorali Lawrence Gonzi kien wieghed li kien se jagixxi differenti. Fil-fatt taht it-titlu “Aktar Trasparenza” il-weghda numru 258 tal-manifest elettorali ta’ Gonzi PN kienet tghid hekk: “Hatriet f’bordijiet tal-Gvern isiru wara sejha ghal applikazzjoni.” Izda jidher li anke hawn, Lawrence Gonzi ta’ qabel l-elezzjoni mhux l-istess wiehed ta’ wara l-elezzjoni.
Fost dawk li fl-ahhar jiem regghu kienu appuntati f’karigi gholjin f’bordijiet tal-gvern kien hemm l-avukat Peter Fenech. Fl-ewwel ta’ Awwissu il-Ministru Dolores Cristina regghet hatret lil Peter Fenech biex imexxi l-bord ghat-tmexxija tat-Teatru Manoel u c-Çentru tal-Mediterran ghall-konferenzi. Qabel dawn iz-zewg entitajiet kellhom bordijiet separati izda issa se jkun hemm bord wiehed li ghas-sena li gejja zgur se jkun imexxi minn Fenech. Peter Fenech huwa qrib hafna tal-Partit Nazzjonalista b’mod partikolari ta’ Louis Galea li wara li ma sarx Ministru nhatar bhala speaker.
Mistoqsi ghaliex ma saretx sejha ghall-applikazzjonijiet kelliem ghall-Ministru Dolores Cristina mhux biss ikonferma li dan ma kiex il-kaz fil-hatra ta’ Fenech izda qal ukoll li din hi xi haga li m’hijiex issir. “S’issa ghad mhux qeghdin isiru sejhiet ghall-applikazzjoni ghall-hatriet ta’ Bordijiet tal-Gvern,” qalilna l-Ministeru ta’ l-edukazzjoni. Il-mara ta’ Fenech, Roberta Messina ukoll kellha hatriet simili u fost ohrajn hija serviet bhala chairperson ta’ l-awtorità tas-sahha u sigurtà fuq il-post tax-xoghol (OHSA). Dawn il-karigi jgorru maghhom hlasijiet li jlahhqu eluf ta’ ewro anke jekk ikunu fuq bazi part-time.
L-agir ta’ Lawrence Gonzi qieghed igib mieghu reazzjonijiet negattivi fost is-socjetà civili, li hija l-iktar sezzjoni li ppretendiet li Gonzi jzomm il-kelma tieghu. Meta ftit gimghat ilu kien mitlub jiddeskrivi l-ewwel mitt jum tal-gvern, Vince Farrugia, Direttur Generali tal-GRTU kien qal hekk: “Imbaghad fuq affarijiet ohra, per ezempju kif qeghdin jitwaqqfu l-bordijiet, kif qieghda ssir il-komunikazzjoni, hemm kellna halfa cara li din id-darba l-affarijiet se jsiru iktar differenti, li se jkun hemm iktar konsultazzjoni, li korpi bhalna u korpi ohra se nkunu kkonsultati u l-pubbliku se jkun ikkonsultat. Izda rega’ gara l-istess, u bl-eccezzjoni ta’ ftit nies li qeghdin hemm jirraprezentaw is-settur taghhom, il-bicca l-kbira ta’ nies li ntghazlu biex imexxu awtoritajiet importantissimi ghall-pajjiz, dawn kollha intghazlu mill-hbieb.”

Il-Ħamis, 7 ta’ Awwissu 2008

Wara l-Ħatriet

Fil-bidu ta' din il-ġimgħa, il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista ħatret amministrazzjoni li se tkun qed isservi ghaz-zmien illi ġej. Inħattru wkoll għaxar membri tal-ezekuttiv nazzjonali li se jservu fl-ezekuttiv flimkien mal-membri l-oħra ta' din l-istruttura fil-Partit Laburista.

Saru il-ħatriet, id-delegati esprimew il-fiduċja tagħhom bil-vot illi taw. Issa jmiss li jitwettaq ix-xogħol kbir li għandu jsir. Xogħol li se jagħti ħajja ġdida lill-Partit Laburista. Xogħol li se jsostni lit-tmexxija l-ġdida tal-Partit Laburista. Xogħol li se jfassal il-futur tal-Partit Laburista u l-mod kif il-Partit Laburista se jservi fil-futur.

Minn dawk eletti, aħna nistennew li l-ewwel u qabel kollox, jaħdmu bħala team. Jibgħatu sinjal lill-istrutturi kollha tal-Partit Laburista, li t-triq 'l quddiem hija li xoxgħol isir bħala team wieħed li fih kullħadd ikollu l-ispazju biex jagħti s-sehem tiegħu b'risq il-partit.

Jeħtieġ li d-deċizjonijiet tal-Konferenza Ġenerali jiġu rispettati. Kullħadd kellu l-opportunita' li jwassal il-ħsieb tiegħu. Kullħadd kellu ċ-ċans li juri l-ħsibijiet tiegħu tul dawn l-għazliet. Issa imiss li minkejja kull differenza, jeħtieġ li niġbdu ħabel wieħed mill-istess tarf, fl-istess direzzjoni.

Issa jmiss li l-enerġija tintuza b'mod pozittiv. Jeħtieġ ħsieb pozittiv biex jitwassal l-aħjar messaġġ u jasal bl-aħjar mod. Biex iseħħ dan, jeħtieġ impenn minn kullħadd u b'determinazzjoni sħiħa biex ma nħallu xejn xi jtellef il-ħidma li trid issir.

It-Tnejn, 4 ta’ Awwissu 2008

Solidarjeta' ma' Karl

Wieħed minna. Malajr ġriet l-aħbar. Karl Chircop jinsab l-isptar f'qagħda kritika. Inħsadna u mingħajr ma trid, tispiċċa bla kliem. Sitwazzjonijiet bħal dawn iġegħluk tirrifletti ftit. Ħabib ta' ħafna, persuna rispettata li minkejja d-differenzi kollha dejjem ħadem fl-interess tal-kotra.

Jeħtieġ li nuru s-soliderjeta' tagħna mal-familja Chricop u bit-talb tagħna nagħtu appoġġ lil Karl u lill-familja tieghu.

Segwejna l-kummenti li qed jintbagħtu fuq is-sit ta' The Times. Qed nirriproduċuhom għall-informazzjoni tagħkom. http://timesofmalta.com/articles/view/20080804/local/labour-mp-hospitalised-in-serious-condition

Kuragg Karl. Il-Mulej jagħtik l-għajnuna li teħtieġ u jagħti l-kuraġġ lill-familja tiegħek kollha.

Il-Ħamis, 31 ta’ Lulju 2008

Skontri ta' Ideat

Fl-ahhar jiem innutajna diversi messaggi, kummenti, telefonati u kull xort' ohra ta' komunikazzjoni b'attenzjoni assoluta ghall-kontest tal-amministrazzjoni li se jsir nhar it-Tnejn. Opinjonijiet, dikjarazzjonijiet, stqarrijiet ta' appogg u ohrajn. Sfortunatament, qeghdin nitkellmu biss dwar il-persuni. Ghaliex dak u mhux l-iehor izda id-diskussjoni dwar kif se nibnu l-partit ghal li gej huwa kliem li donnu intesa' ghal kollox.
Nistaqsu, kemm hawn delegati li qeghdin jiflu it-tibdil li qed jigi propost mill-ezekuttiv nazzjonali fl-istatut? Kemm hemm delegati li qed jiftakru li t-tieni sessjoni se tkun dedikata ghal diskussjoni dwar din l-emenda?
Ahna ippubblikajna l-emenda li qed tigi proposta. Ircevejna ftit emails dwar dak li qed jigi propost imma l-aqwa li nkomplu nitkellmu dwar dak u l-iehor u min ghandu jkun fit-tali kariga u min ghandu jkun fil-kariga l-ohra.
Dwar l-elezzjonijiet, jehtieg illi fid-diskussjoni naraw l-opinjonijiet u l-pozizzjonijiet tal-kontestanti. Nifhmu u naraw x'kontribut ikunu taw lil partit, kif imxew fi hdan il-partit u x'jistghu joffru fiz-zmien li gej. Naraw il-personalitajiet taghhom u kif jistghu jirraprezentaw lill-partit fi zmien li gej. Dawk li jigu eletti irridu naraw il-prezenza taghhom fuq il-media x'messagg se jibghat dwar il-partit u l-vizjoni tieghu. Dawn huma uhud mill-punti li wiehed irid jixtarr.
Nifhmu, li l-hatriet li se jsiru nhar it-Tnejn huma importanti izda m'humiex l-unici affarijiet li ghandna niddiskutu. Hemm hafna suggetti ohra li jehtieg li jkollhom attenzjoni. L-elezzjonijiet joholqu ftit sensazzjoni u bilfors ikun hemm interess u min isegwi.
Jehtieg li fi hdan il-partit ikun hemm aktar min jiddiskuti l-issues u l-pozizzjonijiet li ghandu jiehu l-partit. Huwa aktar importanti li naghtu attenzjoni ghal dak li bhala partit se nkunu qeghdin noffru.
Fil-fehema taghna, dan huwa li jfisser stagun politiku gdid. Ifisser li dan il-partit jaghti aktar spazju ghal idejat u hsieb gdid. Li nifhmu l-idejat ta' xulxin u naraw ta' min hija l-ahjar idea. Li nghinu lil xulxin inwasslu il-messagg tal-partit wara li flimkien infasslu l-vizjoni u l-hsieb taghna.
Dan is-sit huwa mahsub biex jghin f'dan il-process. L-energija taghna irridu nutilizzawha biex nuru li ahna verament pozittivi u li ahna kapaci noffru ideat ahjar u aqwa. Ghalhekk il-htiega li nitkellmu aktar dwar l-ideat u mhux biss dwar l-elezzjonijiet interni.

It-Tnejn, 28 ta’ Lulju 2008

Bord li suppost jissorvelja l-prezzijiet tal-medicini ilu iktar minn sena ma jiltaqa

Din huwa fatt tal-mishija. Jghidu li qed jibnu l-agenziji biex iharsu lill-poplu Malti u Ghawdxi mill-gholi tal-prezzijiet u wara ma jaghtux kaz jekk dawn l-agenziji jahdmux jew le.
Qed nirriproducu r-rappurtagg tal-messagg li ghadda l-bierah il-mexxej Laburista Joseph Muscat.
Bord li l-gvern Nazzjonalista kien waqqaf madwar sentejn ilu biex suppost jissorvelja l-prezzijiet tal-medicini, ilu iktar minn sena ma jiltaqa. Dan zvelah dal-ghodu l-Mexxej Laburista Joseph Muscat waqt l-attivita` Niltaqa Maghkom fic-centru Laburista tal-Fgura.
Il-Mexxej Laburista sahaq li dan il-fatt jikkonferma n-nuqqas ta’ serjeta` minn naha tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-gvern tieghu fl-impenn li suppost ghandhom kontra l-gholi tal-hajja.Fid-diskors tieghu Dr Muscat qal li llum sfortunatament skond ic-cifri ufficjali tal-gvern innifsu u anki ta’ l-UE, pajjizna ghandu l-oghla rata ta’ gholi tal-hajja fl-ahhar 10 snin waqt li r-rata ta’ l-gholi tal-hajja hija oghla minn dik taz-zona ewro. Fl-istess hin imbaghad ghandna gvern li ma jafx jiehu l-passi biex ma jhallix l-gholi tal-hajja jikkarga ‘l fuq.
Bil-kuntrarju l-Partit Laburista sa mill-lum, anki jekk mill-oppozizzjoni ghandu hsibijiet cari ta’ x’jista` jsir dwar l-gholi tal-hajja.Joseph Muscat qal illi kieku pajjizna ghandu gvern Laburista, ma kienx izid il-piz tat-taxxi fuq il-fuel, kif wara kollox ghamel il-gvern Laburista Ingliz. Il-Ministru Austin Gatt izda anki jekk bir-regoli ta’ l-UE ghandu iktar minn sena ohra fejn jista jaghmel dak kollu possibli biex ma jibqax izid il-pizijiet fuq il-fuel, ma huwa jaghmel xejn.
Il-Mexxej Laburista semma wkoll il-prezzijiet tal-medicini u l-impatt li dawn ihallu fuq hafna familji u anzjani. Qal li l-Partit Laburista madwar sentejn ilu kien gibed l-attenzjoni dwar dan. Il-gvern Nazzjonalista kien waqqaf bord biex suppost jissorvelja l-prezzijiet tal-medicini, izda jirrizulta li dan il-bord ilu ma jiltaqa iktar minn sena. Dan jikkonferma n-nuqqas ta’ serjeta` minn naha tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-gvern tieghu fl-impenn li suppost ghandhom kontra l-gholi tal-hajja. Joseph Muscat qal illi kieku pajjizna ghandu gvern Laburista, kien jizgura li dan il-bord jiltaqa mill-inqas kull xahar.
Il-Partit Laburista jemmen li pajjizna ghandu jaghmel uzu mill-ghodod li jirrispettaw il-ligijiet tas-suq f’rispett shih lejn il-kompetizzjoni u l-kummerc gust.“Il-Partit Laburista sa mill-oppozizzjoni diga qed juri li jaf fejn irid jasal u li jaf kif se jasal”, sahaq Dr Muscat. Il-Partit Laburista jrid li jaghmel minn Malta l-aqwa pajjiz fl-Ewropa. Il-Maltin u l-Ghawdxin iridu jemmnu fihom infushom. Iridu jemmnu li ahna bhala poplu kapaci naslu daqs popli ohra jekk mhux iktar ukoll. Il-Mexxej Laburista sahaq li l-mutur ta’ din il-bidla fil-mentalita tal-poplu se jkunu z-zghazagh. Il-Partit Laburista huwa d-dar naturali taz-zghazagh bhala forza li se tigbor flimkien lill-qawwiet progressivi u lin-nies moderati.
Fil-Fgura Dr Muscat tkellem ukoll fit-tul dwar il-privatizazzjoni tat-tarzna. Appella lill-gvern biex jekk se jmur ghall-privatizazzjoni ghandu jieqaf imaqdar lill-istess tarzna u minflok jekk irid igib prezz tajjeb ghandu jfahhar lit-tarzna. Il-Partit Laburista jemmen li fit-tarzna hemm uhud mill-aqwa elementi teknici li qatt ipproduca pajjizna. Ghalhekk jekk il-gvern ghazel li jimxi fuq it-triq tal-privatizazzjoni ghandu jimxi b’mod serju. Il-Partit Laburista qed joffri tlett linji gwida li l-gvern ghandu jimxi fuqhom.Il-Mexxej Laburista qal li l-privatizazzjoni tat-tarzna m’ghandhiex tkun privatizazzjoni li twassal ghal spekulazzjoni.
It-tarzna fiha prime sites mill-aspett ta’ sigurta` u ta’ prosperita`. Ghalhekk il-privatizazzjoni m’ghandhiex isservi biex xi hadd jahtaf xi bicca art. Fl-istess hin it-tarzna ghandha tinghata l-assi kollha biex tkun tista tiffunzjona. Jekk ma jigrix dan it-tarzna tispicca tkun zmantellata ftit ftit u ssir progett iehor ta’ spekulazzjoni.
Minn naha l-ohra l-gvern ghandu jaghmel minn kollox biex sa fejn huwa possibli, t-tarzna tibqa` tigi trattata bhala entita wahda u ma tkunx spezzettata f’hafna bicciet.F’dal-kuntest, waqt li huwa tajjeb li l-gvern qed jiltaqa mal-GWU, l-iskemi ta’ irtirar kmieni ghandhom jigu offruti lill-haddiema u d-decizjonijiet ghandhom jittiehdu wara li l-haddiema jkunu jafu min se jixtri t-tarzna u x’futur qed joffri. Dr Muscat sahaq li l-pozizzjoni li qed jiehu l-Partit Laburista dwar it-tarzna hija wahda ta’ responsabilita li thares l-interess nazzjonali, l-interess tal-Maltin u l-Ghawdxin li matul is-snin issusidjaw lit-tarzna mit-taxxi li hallsu u l-interessi tal-haddiema. Il-Partit Laburista jrid li ebda haddiem tat-tarzna ma jispicca bla xoghol, waqt li l-pajjiz jiehu l-aqwa li jista mill-privatizazzjoni tat-tarzna, qal il-Mexxej Laburista.

Il-Ħamis, 24 ta’ Lulju 2008

Emenda ghal Kap X ta’ l-Istatut tal-Partit Laburista

Qed nirriproducu l-emenda ghall-istatut li qed tigi proposta mill-Ezekuttiv Nazzjonali.

Napprezzaw jekk tikkummentaw dwar din il-proposta tal-Ezekuttiv.



Din il-Konferenza Generali, filwaqt li taghmel riferenza ghall-Kap X ta’ l-Istatut dwar il-Membri tal-Parlament Ewropew, qed tapprova din l-emenda u dan billi jithassar il-kontenut ta’ Kap X u jidhol dan li gej :

Kap X – Membri tal-Parlament Ewropew

1. Kull membru tal-Partit li jixtieq jipprezenta ruhu bhala kandidat ghall-Elezzjoni ta’ Membru Parlamentari Ewropew f’isem il-Partit, ghandu jissottometti personalment applikazzjoni ghand is-Segretarju Generali tal-Partit mill-15 ta’ Ottubru sa mhux aktar tard minn l-ahhar ta’ Ottubru li jigi qabel l-Elezzjonijiet ghall-Membri tal-Parlament Ewropew. Kull applikazzjoni jrid ikollha maghha tliet referenzi minn delegati tal-Partit.

2. Minkejja l-provediment ta’ klawsola numru 1 ta’ dan il-Kap kif ukoll kull provediment iehor f’dan l-Istatut li jirrigwardja din il-klawsola, Membru Parlamentari Ewropew ma jistax jigi nominat ghall-kariga ta’ President, Vici-President, Segretarju Generali, Segretarju Finanzjarju, Segretarju Internazzjonali, Segretarju Relazzjonijiet Pubblici, Segretarju Edukattiv u Membru Ordinarju ta’ l-Ezekuttiv Nazzjonali.
2.1 L-Ezekuttiv Nazzjonali jew il-Konferenza Generali ma jistghux jinnominaw, jew japprovaw nomina ta’ applikant ghall-Elezzjonijiet ghall-Parlament Ewropew li sa’ sentejn qabel dawn l-Elezzjonijiet, okkupa jew qed jokkupa l-kariga ta’ President, Vici-President, Segretarju Generali, Segretarju Finanzjarju, Segretarju Relazzjonijiet Pubblici, Segretarju Internazzjonali u Segretarju Edukattiv ta’ l-Ezekuttiv Nazzjonali.
2.2 Minkejja kull provvidiment iehor f’dan l-Istatut, Membru Parlamentari Ewropew ma jistax ikun ufficcjal jew membru bil-vot f’kumitat lokali jew distrettwali jew fergha jew xi sezzjoni kif ukoll fil-fondazzjonijiet tal-partit.

3. L-applikant irid jkun jissodisfa l-kwalifiki kollha kif stabbiliti bil-ligi tal-pajjiz.

4. Is-Segretarju Generali ghandu jaghti acknowledgement, b’mod immedjat, lill-persuna li tkun issottomettiet l-applikazzjoni personalment, ghall-Elezzjoni hawnhekk imsemmija.

5. Kull applikazzjoni ghandha tigi notifikata u pprezentata lill-Bord ta’ Vigilanza u Dixxiplina mis-Segretarju Generali fi zmien jumejn minn meta jirceviha.

6. Kull applikazzjoni tehtieg rikomandazzjoni tal-Bord ta’ Vigilanza u Dixxiplina, li min-naha tieghu l-Bord ghandu jikkomunika, bil-miktub u bl-idejn ir-rakkomandazzjoni tieghu, lis-Segretarju Generali fi zmien hmistax–il jum minn meta jircievi l-applikazzjoni. Il-Bord ikollu l-fakulta’ li jaghmel rakomandazzjonijiet dwar kwistjonijiet ta’ etika u ta’ dixxiplina dwar l-applikazzjoni imressqa.

7. Is-Segretarju Generali ghandu jgharraf minnufih lit-tmexxija tal-Partit bir-rakkomandazzjoni tal-Bord ta’ Vigilanza u Dixxiplina u/jew tal-Bord tal-Appell u fi zmien hmistax –il gurnata minn meta d-decizjoni tal-Bord dwar l-applikazzjonijiet tal-applikanti kollha tasal ghand is-Segretarju Generali, ghandu jiltaqa’ l-Ezekuttiv Nazzjonali sabiex jikkunsidra r-rakomandazzjonijiet tal-Bord soggett ghal dak imsemmi fl-artikolu 8 ta’ dan il-Kap.

8. Ghandu jkun hemm ghaxar (10) kandidati li jikkontestaw dawn l-Elezzjonijiet f’isem il-Partit Laburista. Wiehed mill-kandidati ghandu jkun persuna li fl-ahhar ghaxar snin qabel id-data tal-gheluq tan-nominazzjonijiet kellu residenza ordinarja f’Ghawdex filwaqt li tnejn mid-disa’ kandidati l-ohra ghandhom ikunu nisa.

Minkejja dak ipprovdut fl-artiklu 1, fil-kaz ta’ applikant li jiddikjara li huwa ghandu r-residenza ordinarja f’Ghawdex, it-tlett delegati li jaghmlu r-referenza taghhom mal-applikazzjoni iridu jkunu delegati minn kumitat f’Ghawdex.

8.1.1 Il-kandidati ghandhom jigu maghzula kif gej:
8.1.2 Meta n-numru ta’ membri li japplikaw sa’ l-ahhar gurnata ta’ Ottubru ikun ta’ ghaxra jew inqas, u sakemm il-provvidimenti ta’ l-artikoli precedenti ikunu sodisfatti, l-approvazzjoni tal-kandidati issir mill-Ezekuttiv Nazzjonali permezz ta’ vot sigriet. Biex applikant ikun approvat bhala kandidat irid jikseb 50%+1 tal-Vot tal-membri tal-ezekuttiv li jkunu prezenti.
Izda jekk ikunu approvati inqas minn ghaxar kandidati, l-Ezekuttiv Nazzjonali ghandu jiehu dawk il-passi kollha mehtiega biex jintlahaq in-numru ta’ kandidati stabbilit.
8.1.3 Meta n-numru ta’ membri li japplikaw ikun ta’ aktar minn ghaxra, tkun il-Konferenza Generali li taghzel lil dawk l-ghaxar kandidati li jgibu l-aktar appogg permezz ta’ vot sigriet bis-sistema ta’ “first past the post”, soggett ghal dak imfisser fl-artikolu 8 u dan sakemm tinghata r-rakkomandazzjoni mill-Bord tal-Vigilanza u Dixxiplina u l-approvazzjoni tal-Ezekuttiv Nazzjonali.
8.1.4 F’kaz li japplika l-artikolu 8.1.2, meta l-Ezekuttiv Nazzjonali jaghti l-approvazzjoni tieghu l-applikant isir Kandidat Ufficjali izda meta japplika l-artiklu 8.1.3 l-applikant isir Kandidat Prospettiv u jsir kandidat ufficjali wara li jkun hemm l-approvazzjoni tal-Konferenza Generali kif imfisser fl-artiklu 8.1.3.
8.1.5 Fil-kaz li fil-votazzjoni tal-Konferenza Generali jekk l-ahhar zewg kandidati, jew aktar, igibu voti indaqs, issir Elezzjoni parzjali bejniethom.
8.1.6 Kull kandidat prospettiv u kandidat ufficjali jimxi fuq id-direttivi li jaddotta l-Ezekuttiv Nazzjonali u l-Konferenza Generali tal-Partit.
8.1.7 Kull kandidat Prospettiv ghandu jaghmel din id-dikjarazzjoni li ghandha tigi depozitata ghand is-Segretarju Generali tal-Partit.

Jien ________________, Kandidat Prospettiv tal-Partit Laburista ghall-Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew nobbliga ruhi li jekk nigi elett, kemm –il darba ghal xi raguni jew ohra ma noqghodx ghad-decizjoni tal-Partit u fl-istess hin nibqa’ Membru tal-Parlament Ewropew, inhallas lill-Partit fil-forma ta’ penali s-somma ta’ hmistax-il elf ewro (€15,000) bhala dak li uzufruwajt jien mix-xoghol kollu li ghamel il-Partit matul l-ezistenza tieghu.

9. Qabel il-Konferenza Generali u/jew l-Ezekuttiv Nazzjonali li fiha jitressqu l-ismijiet tal-kandidati ghall-approvazzjoni, is-Segretarju Generali ghandu jhejji taghrif fil-qosor u ndaqs dwar kull kandidat prospettiv u dan it-taghrif jinghata lil kull delegat tal-Konferenza Generali jew lill-membri kollha tal-Ezekuttiv Nazzjonali skond ma jkun il-kaz.

L-approvazzjoni tal-kandidati ghandha ssir sa mhux aktar tard minn Jannar ta’ qabel l-Elezzjonijiet ghall-Membri Parlamentari Ewropej. Il-lista finali tan-nominazzjonijiet ghall-kandidati ufficjali tigi ppubblikata f’ordni alfabetika.

10. Ghanda ssir laqgha tal-Ezekuttiv Nazzjonali fejn jigi diskuss u approvat Programm Elettorali ghall-Membri Parlamentari Ewropej.

11. L-Amministrazzjoni tal-Partit ghandha tassumi r-responsabbilita’ tal-kampanja elettorali, kif isir f’kampanji elettorali ohrajn.

14. L-Agenti tal-Kandidati, ghall-fini tal-ligi Elettorali, jigu nominati mill-Amministrazzjoni tal-Partit.

15. Ikun kemm ikun in-numru ta’ Membri Parlamentari Ewropej fi hdan il-Partit, l-Ezekuttiv Nazzjonali ghandu jahtar wiehed mid-Deputati eletti f’dan il-kaz sabiex jagixxi bhala l-Kap tad-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew.

16. Kull Membru Parlamentari Laburista ghall-Parlament Ewropew ghandu:

16.1 Jifforma parti mid-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew u li taghmel parti mill-Grupp Socjalista.

16.2 Izomm kuntatt regolari mal-amministrazzjoni tal-Partit fil-qadi ta’ dmirijietu u jattendi ghall-laqgha ta’ kordinament ma’ l-amministrazzjoni li ghandha ssir darba fix-xahar, u jithejja rapport ta’ hidma kull tlett xhur li jigi mghoddi lill-Ezekuttiv Nazzjonali.

16.3 Jassisti lill-Partit Laburista f’dak kollu mitlub minnu.

16.4 Jippartecipa fil-Parlament Ewropew mall-Grupp Socjalista fuq il-linji tal-Programm Elettorali tal-Partit Laburista approvat ghal dan il-ghan.

16.5 Ikun membru ta’ l-Ezekuttiv Nazzjonali bla vot u membru bil-vot tal-Grupp Parlamentari tal-Partit ghall-Parlament Malti.

16.6 Izomm kuntatt mal-Kumitati Lokali u dawk Distrettwali jew Ferghat ohra tal-Partit.
Emenda ghal Kap XXII ta’ l-Istatut tal-Partit Laburista

Jidhol punt 6

Sakemm ma jkunx imfisser mod iehor, kull kelma fil-maskil f’dan l-Istatut ghandha titqies li tirreferi ghall-femminili wkoll.

L-Erbgħa, 23 ta’ Lulju 2008

George Abela to represent Labour on MEUSAC

Qeghdin nirriproducu dan l-artiklu tal-Maltastar.com dwar hatra ta' Dr. George Abela.
Napprezzaw il-kummenti taghkom.

George Abela will be representing the Labour Party on the Malta-EU Steering and Action Committee (MEUSAC). Dr Abela was nominated for the post by Labour leader Joseph Muscat.

The decision that Labour should participate in this recently reinstated committee, was taken by Dr Muscat, in order to examine legislation proposed by the EU and its effect on Malta.

Joseph Muscat expressed his conviction that the Labour party will have a strong representation in MEUSAC, noting that Dr. Abela has the experience and credentials necessary to enable Labour to contribute in the best possible way to MEUSAC. “This is a crucial role and I am convinced that George will do his duty to the Labour party and to the country,” he remarked.

The former MLP leadership contender had already formed part of MEUSAC on a personal basis in the run-up to Malta’s EU membership.
New Labour leader Joseph Muscat had pledged that all leadership contenders would be given a central role within the party. Dr Abela’s representation in MEUSAC is another promise fulfilled by the Labour leader.
In comments to the media, Dr Abela said that he’s looking forward to contribute once again as an official representative of the Labour Party, within such an important forum. “This is going to be a proof that the Labour Party can contribute with actions for the good of our country, in the context of European Union.”

Joseph Muscat also nominated the labour spokesperson for European affairs, Luciano Busuttil, as Dr Abela’s substitute in this committee.

Luciano Busuttil called for the need that Malta makes a success out of EU membership. “Our country can’t be European just on paper. It has to be European in attitudes, lines of thought and leadership style,” he declared.