Il-Ħamis, 24 ta’ Lulju 2008

Emenda ghal Kap X ta’ l-Istatut tal-Partit Laburista

Qed nirriproducu l-emenda ghall-istatut li qed tigi proposta mill-Ezekuttiv Nazzjonali.

Napprezzaw jekk tikkummentaw dwar din il-proposta tal-Ezekuttiv.Din il-Konferenza Generali, filwaqt li taghmel riferenza ghall-Kap X ta’ l-Istatut dwar il-Membri tal-Parlament Ewropew, qed tapprova din l-emenda u dan billi jithassar il-kontenut ta’ Kap X u jidhol dan li gej :

Kap X – Membri tal-Parlament Ewropew

1. Kull membru tal-Partit li jixtieq jipprezenta ruhu bhala kandidat ghall-Elezzjoni ta’ Membru Parlamentari Ewropew f’isem il-Partit, ghandu jissottometti personalment applikazzjoni ghand is-Segretarju Generali tal-Partit mill-15 ta’ Ottubru sa mhux aktar tard minn l-ahhar ta’ Ottubru li jigi qabel l-Elezzjonijiet ghall-Membri tal-Parlament Ewropew. Kull applikazzjoni jrid ikollha maghha tliet referenzi minn delegati tal-Partit.

2. Minkejja l-provediment ta’ klawsola numru 1 ta’ dan il-Kap kif ukoll kull provediment iehor f’dan l-Istatut li jirrigwardja din il-klawsola, Membru Parlamentari Ewropew ma jistax jigi nominat ghall-kariga ta’ President, Vici-President, Segretarju Generali, Segretarju Finanzjarju, Segretarju Internazzjonali, Segretarju Relazzjonijiet Pubblici, Segretarju Edukattiv u Membru Ordinarju ta’ l-Ezekuttiv Nazzjonali.
2.1 L-Ezekuttiv Nazzjonali jew il-Konferenza Generali ma jistghux jinnominaw, jew japprovaw nomina ta’ applikant ghall-Elezzjonijiet ghall-Parlament Ewropew li sa’ sentejn qabel dawn l-Elezzjonijiet, okkupa jew qed jokkupa l-kariga ta’ President, Vici-President, Segretarju Generali, Segretarju Finanzjarju, Segretarju Relazzjonijiet Pubblici, Segretarju Internazzjonali u Segretarju Edukattiv ta’ l-Ezekuttiv Nazzjonali.
2.2 Minkejja kull provvidiment iehor f’dan l-Istatut, Membru Parlamentari Ewropew ma jistax ikun ufficcjal jew membru bil-vot f’kumitat lokali jew distrettwali jew fergha jew xi sezzjoni kif ukoll fil-fondazzjonijiet tal-partit.

3. L-applikant irid jkun jissodisfa l-kwalifiki kollha kif stabbiliti bil-ligi tal-pajjiz.

4. Is-Segretarju Generali ghandu jaghti acknowledgement, b’mod immedjat, lill-persuna li tkun issottomettiet l-applikazzjoni personalment, ghall-Elezzjoni hawnhekk imsemmija.

5. Kull applikazzjoni ghandha tigi notifikata u pprezentata lill-Bord ta’ Vigilanza u Dixxiplina mis-Segretarju Generali fi zmien jumejn minn meta jirceviha.

6. Kull applikazzjoni tehtieg rikomandazzjoni tal-Bord ta’ Vigilanza u Dixxiplina, li min-naha tieghu l-Bord ghandu jikkomunika, bil-miktub u bl-idejn ir-rakkomandazzjoni tieghu, lis-Segretarju Generali fi zmien hmistax–il jum minn meta jircievi l-applikazzjoni. Il-Bord ikollu l-fakulta’ li jaghmel rakomandazzjonijiet dwar kwistjonijiet ta’ etika u ta’ dixxiplina dwar l-applikazzjoni imressqa.

7. Is-Segretarju Generali ghandu jgharraf minnufih lit-tmexxija tal-Partit bir-rakkomandazzjoni tal-Bord ta’ Vigilanza u Dixxiplina u/jew tal-Bord tal-Appell u fi zmien hmistax –il gurnata minn meta d-decizjoni tal-Bord dwar l-applikazzjonijiet tal-applikanti kollha tasal ghand is-Segretarju Generali, ghandu jiltaqa’ l-Ezekuttiv Nazzjonali sabiex jikkunsidra r-rakomandazzjonijiet tal-Bord soggett ghal dak imsemmi fl-artikolu 8 ta’ dan il-Kap.

8. Ghandu jkun hemm ghaxar (10) kandidati li jikkontestaw dawn l-Elezzjonijiet f’isem il-Partit Laburista. Wiehed mill-kandidati ghandu jkun persuna li fl-ahhar ghaxar snin qabel id-data tal-gheluq tan-nominazzjonijiet kellu residenza ordinarja f’Ghawdex filwaqt li tnejn mid-disa’ kandidati l-ohra ghandhom ikunu nisa.

Minkejja dak ipprovdut fl-artiklu 1, fil-kaz ta’ applikant li jiddikjara li huwa ghandu r-residenza ordinarja f’Ghawdex, it-tlett delegati li jaghmlu r-referenza taghhom mal-applikazzjoni iridu jkunu delegati minn kumitat f’Ghawdex.

8.1.1 Il-kandidati ghandhom jigu maghzula kif gej:
8.1.2 Meta n-numru ta’ membri li japplikaw sa’ l-ahhar gurnata ta’ Ottubru ikun ta’ ghaxra jew inqas, u sakemm il-provvidimenti ta’ l-artikoli precedenti ikunu sodisfatti, l-approvazzjoni tal-kandidati issir mill-Ezekuttiv Nazzjonali permezz ta’ vot sigriet. Biex applikant ikun approvat bhala kandidat irid jikseb 50%+1 tal-Vot tal-membri tal-ezekuttiv li jkunu prezenti.
Izda jekk ikunu approvati inqas minn ghaxar kandidati, l-Ezekuttiv Nazzjonali ghandu jiehu dawk il-passi kollha mehtiega biex jintlahaq in-numru ta’ kandidati stabbilit.
8.1.3 Meta n-numru ta’ membri li japplikaw ikun ta’ aktar minn ghaxra, tkun il-Konferenza Generali li taghzel lil dawk l-ghaxar kandidati li jgibu l-aktar appogg permezz ta’ vot sigriet bis-sistema ta’ “first past the post”, soggett ghal dak imfisser fl-artikolu 8 u dan sakemm tinghata r-rakkomandazzjoni mill-Bord tal-Vigilanza u Dixxiplina u l-approvazzjoni tal-Ezekuttiv Nazzjonali.
8.1.4 F’kaz li japplika l-artikolu 8.1.2, meta l-Ezekuttiv Nazzjonali jaghti l-approvazzjoni tieghu l-applikant isir Kandidat Ufficjali izda meta japplika l-artiklu 8.1.3 l-applikant isir Kandidat Prospettiv u jsir kandidat ufficjali wara li jkun hemm l-approvazzjoni tal-Konferenza Generali kif imfisser fl-artiklu 8.1.3.
8.1.5 Fil-kaz li fil-votazzjoni tal-Konferenza Generali jekk l-ahhar zewg kandidati, jew aktar, igibu voti indaqs, issir Elezzjoni parzjali bejniethom.
8.1.6 Kull kandidat prospettiv u kandidat ufficjali jimxi fuq id-direttivi li jaddotta l-Ezekuttiv Nazzjonali u l-Konferenza Generali tal-Partit.
8.1.7 Kull kandidat Prospettiv ghandu jaghmel din id-dikjarazzjoni li ghandha tigi depozitata ghand is-Segretarju Generali tal-Partit.

Jien ________________, Kandidat Prospettiv tal-Partit Laburista ghall-Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew nobbliga ruhi li jekk nigi elett, kemm –il darba ghal xi raguni jew ohra ma noqghodx ghad-decizjoni tal-Partit u fl-istess hin nibqa’ Membru tal-Parlament Ewropew, inhallas lill-Partit fil-forma ta’ penali s-somma ta’ hmistax-il elf ewro (€15,000) bhala dak li uzufruwajt jien mix-xoghol kollu li ghamel il-Partit matul l-ezistenza tieghu.

9. Qabel il-Konferenza Generali u/jew l-Ezekuttiv Nazzjonali li fiha jitressqu l-ismijiet tal-kandidati ghall-approvazzjoni, is-Segretarju Generali ghandu jhejji taghrif fil-qosor u ndaqs dwar kull kandidat prospettiv u dan it-taghrif jinghata lil kull delegat tal-Konferenza Generali jew lill-membri kollha tal-Ezekuttiv Nazzjonali skond ma jkun il-kaz.

L-approvazzjoni tal-kandidati ghandha ssir sa mhux aktar tard minn Jannar ta’ qabel l-Elezzjonijiet ghall-Membri Parlamentari Ewropej. Il-lista finali tan-nominazzjonijiet ghall-kandidati ufficjali tigi ppubblikata f’ordni alfabetika.

10. Ghanda ssir laqgha tal-Ezekuttiv Nazzjonali fejn jigi diskuss u approvat Programm Elettorali ghall-Membri Parlamentari Ewropej.

11. L-Amministrazzjoni tal-Partit ghandha tassumi r-responsabbilita’ tal-kampanja elettorali, kif isir f’kampanji elettorali ohrajn.

14. L-Agenti tal-Kandidati, ghall-fini tal-ligi Elettorali, jigu nominati mill-Amministrazzjoni tal-Partit.

15. Ikun kemm ikun in-numru ta’ Membri Parlamentari Ewropej fi hdan il-Partit, l-Ezekuttiv Nazzjonali ghandu jahtar wiehed mid-Deputati eletti f’dan il-kaz sabiex jagixxi bhala l-Kap tad-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew.

16. Kull Membru Parlamentari Laburista ghall-Parlament Ewropew ghandu:

16.1 Jifforma parti mid-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew u li taghmel parti mill-Grupp Socjalista.

16.2 Izomm kuntatt regolari mal-amministrazzjoni tal-Partit fil-qadi ta’ dmirijietu u jattendi ghall-laqgha ta’ kordinament ma’ l-amministrazzjoni li ghandha ssir darba fix-xahar, u jithejja rapport ta’ hidma kull tlett xhur li jigi mghoddi lill-Ezekuttiv Nazzjonali.

16.3 Jassisti lill-Partit Laburista f’dak kollu mitlub minnu.

16.4 Jippartecipa fil-Parlament Ewropew mall-Grupp Socjalista fuq il-linji tal-Programm Elettorali tal-Partit Laburista approvat ghal dan il-ghan.

16.5 Ikun membru ta’ l-Ezekuttiv Nazzjonali bla vot u membru bil-vot tal-Grupp Parlamentari tal-Partit ghall-Parlament Malti.

16.6 Izomm kuntatt mal-Kumitati Lokali u dawk Distrettwali jew Ferghat ohra tal-Partit.
Emenda ghal Kap XXII ta’ l-Istatut tal-Partit Laburista

Jidhol punt 6

Sakemm ma jkunx imfisser mod iehor, kull kelma fil-maskil f’dan l-Istatut ghandha titqies li tirreferi ghall-femminili wkoll.

L-Erbgħa, 23 ta’ Lulju 2008

George Abela to represent Labour on MEUSAC

Qeghdin nirriproducu dan l-artiklu tal-Maltastar.com dwar hatra ta' Dr. George Abela.
Napprezzaw il-kummenti taghkom.

George Abela will be representing the Labour Party on the Malta-EU Steering and Action Committee (MEUSAC). Dr Abela was nominated for the post by Labour leader Joseph Muscat.

The decision that Labour should participate in this recently reinstated committee, was taken by Dr Muscat, in order to examine legislation proposed by the EU and its effect on Malta.

Joseph Muscat expressed his conviction that the Labour party will have a strong representation in MEUSAC, noting that Dr. Abela has the experience and credentials necessary to enable Labour to contribute in the best possible way to MEUSAC. “This is a crucial role and I am convinced that George will do his duty to the Labour party and to the country,” he remarked.

The former MLP leadership contender had already formed part of MEUSAC on a personal basis in the run-up to Malta’s EU membership.
New Labour leader Joseph Muscat had pledged that all leadership contenders would be given a central role within the party. Dr Abela’s representation in MEUSAC is another promise fulfilled by the Labour leader.
In comments to the media, Dr Abela said that he’s looking forward to contribute once again as an official representative of the Labour Party, within such an important forum. “This is going to be a proof that the Labour Party can contribute with actions for the good of our country, in the context of European Union.”

Joseph Muscat also nominated the labour spokesperson for European affairs, Luciano Busuttil, as Dr Abela’s substitute in this committee.

Luciano Busuttil called for the need that Malta makes a success out of EU membership. “Our country can’t be European just on paper. It has to be European in attitudes, lines of thought and leadership style,” he declared.

It-Tnejn, 21 ta’ Lulju 2008

Priorita' lill-Ambjent

Qed nirriproducu stqarrija ta' Leo Brincat dwar it-tniggis.

Hemm il-htiega ta' aktar diskussjoni dwar dan is-suggett tal-ambjent. Il-Partit Laburista ghandu jkun aktar attiv f'dan il-qasam.

L-istqarrija

Hemm diversi aspetti ta’ tniggiz li mhumiex jinghataw attenzjoni xierqa minn naha tal-gvern. Mill-mod kif qed jimxu l-awtoritajiet jidher car li dawn ma humiex prijorita’ fuq l-agenda ambjentali tieghu.Fost dawn l-aktar li jispikkaw huma :--
it-tniggiz tal-kwalita’ tal-arja
it-tniqqiz tal-hsejjes
it-tniggiz tad-dawl.

Minkejja li dwar dan kollu hemm direttivi u regolamenti iebsa hafna minn naha tal-Unjoni Ewropea, in-nuqqas ta’ impenn ta’ l-awtoritajiet Maltin huwa rifless fil-fatt illi jekk niehdu l-monitoragg tal-kwalita’ ta’ l-arja insibu li kull ma hemm huma biss zewg persuni nkarigati minn dan il-qasam li jikkonsistu minn xjentist u technician. Hemm ukoll zewg impjegati ohra li jahdmu fuq aspetti ohra ta’ l-implimentazzjoni tad-direttivi Ewropej f’dan il-qasam. Dan gie ikkonfermat mill-Gvern innifsu fil-Parlament il-gimgha li ghaddiet.Dawn ir-rizorsi umani limitati jkabbru t-thassib taghna meta niftakru li 50% tal-ksur ta’ legizlazzjoni ambjentali tal-UE ta’ pajjizna, huma kollha relatatati mat-tniggiz ta’ l-arja.

Il-Ħadd, 20 ta’ Lulju 2008

KONSISTENZA

Il-kwistjoni tat-trasport pubbliku ikkonfermat il-konsistenza tal-Partit Laburista fuq naha u l-inkonsistenza u l-ingann tal-gvern Nazzjonalista fuq in-naha l-ohra. Dan qalu l-Mexxej Laburista Joseph Muscat meta dal-ghodu indirizza l-attivita` Niltaqa Maghkom fil-Gzira.Il-Mexxej Laburista qal li fil-bidu tal-kwistjoni l-gvern akkuza lill-Partit Laburista li ma kienx qed jitkellem car dwar il-liberalizazzjoni. Il-fatti izda huma ghal kollox bil-maqlub.
Fil-Gzira Joseph Muscat zvela korrispondenza li ghaddiet bejnu bhala membru parlamentari Ewropew Laburista u l-Kummissjoni Ewropea lejn tmiem l-2006 propju dwar il-liberalizazzjoni tal-karozzi li jgorru l-kadavri.Il-konsistenza LaburistaJoseph Muscat qal li fl-20 ta’ Dicembru 2006 huwa kien kiteb lill-Kummissjoni Ewropea fejn kien gibdilha l-attenzjoni li l-Kummissjoni ghall-Kummerc Gust f’pajjizna kienet hadet decizjoni li kellhom johorgu iktar permessi ghal karozzi li jgorru l-kadavri. Fit-twegiba taghha l-Kummissjoni Ewropea kienet qalet li din kienet kwistjoni li decizjoni dwarha riedet tittiehed mill-gvern Nazzjonalista. Dak iz-zmien izda l-gvern Nazzjonalista kien qed jahdem kontra l-liberalizazzjoni f’dan is-settur.
Il-gvern Nazzjonalista tant kien qed jahdem kontra l-liberalizazzjoni, li matul dil-gimgha l-ex Ministru Jesmond Mugliett ikkonferma li qabel l-ahhar Elezzjoni generali huwa kien wasal ghal ftehim bil-miktub li kien jghid li f’dal-qasam, bi gvern iehor Nazzjonalista, ma kienx se jkun hemm liberalizazzjoni. Mugliett qal ukoll li huwa m’ghamilx dal-ftehim fuq inizjattiva personali tieghu. Il-PN kien kontra l-liberalizazzjoniIl-Mexxej Laburista qal li huwa car li biex dan l-ex Ministru Nazzjonalista wasal biex ghamel dal-ftehim kontra l-liberalizazzjoni, kien qieghed jikkonsulta mal-Prim Ministru Lawrence Gonzi.
Dan kollu jfisser li l-Prim Ministru kien jaf bil-weghdiet kontra l-liberalizazzjoni li saru qabel l-elezzjoni, izda issa flimkien ma’ Ministru iehor, Austin Gatt, qed jaghmel il-maqlub ta’ dak li kien imwieghed.“U minn fuq bla misthija, l-gvern jakkuza lill-Partit Laburista li ma tkellimx car. Il-verita` hija li fil-kwistjoni tat-trasport pubbliku tal-jiem li ghaddew, il-Partit Laburista kellu l-konsistenza fuq in-naha tieghu waqt li l-gvern Nazzjonalista kellu fuq in-naha tieghu l-inkonsistenza u l-ingann”, sahaq Joseph Muscat.
Prezzijiet irhas u servizz ahjar
Il-Partit Laburista jaqbel mal-liberalizazzjoni izda fl-istess hin jhares ihares lejha bhala ghodda biex il-konsumaturi jgawdu minn prezzijiet irhas u minn servizz ahjar. Il-Mexxej Laburista qal li dil-kwistjoni servit ukoll biex il-Prim Ministru sab lilu nnifsu iffacjat bit-theddida tal-Ministru Austin Gatt li jekk ma kenitx se tghaddi tieghu, kien se jirrizenjalu mill-kabinett. Joseph Muscat fakkar kif il-Partit Laburista sa minn gimgha ilu kien appella biex ma jsiru ebda azzjonijiet ghaliex minnhom ma kienux se jbatu l-Ministri izda kienu se jbatu l-haddiema u l-konsumaturi.
L-appell tal-Partit Laburista mill-bidu kien li z-zewg nahat kellhom jingabru madwar mejda. Il-pajjiz hela erba t’ijiemGara izda li l-pajjiz hela erba t’ijiem li matulhom batit l-ekonomija u li matulhom kien hemm xejn t’ghajb u ta’ vjolenza. “Min haseb li se jwettaq il-vjolenza u jsib xi kenn fil-Partit Laburista zbalja bil-kbir”, qal il-Mexxej Laburista, “ghaliex il-Partit Laburista jikkundanna dil-vjolenza bla rizervi ta’ xejn”.Wara erba t’ijiem iz-zewg nahat qablu li jiltaqghu biex jibdew jiddiskutu. Kieku semghu mill-bidu nett l-appell tal-Partit Laburista ma kienx jigri dak li gara ghaliex kienu jibdew jiddiskutu mill-bidu, sahaq Joseph Muscat, li semma wkoll id-decizjoni tal-gvern li jaghti lis-sidien tal-karozzi li jgorru l-kadavri €230,000 minn flus il-poplu, u staqsa fuq liema kriterji ittiehdet did-decizjoni, x’sehem kellha matul in-negozjati li saru u jekk il-gvern hux qieghed johloq xi precedent.
B’rabta ma’ dak li gara fil-jiem li ghaddew, il-Mexxej Laburista ferah lis-Segretarju Parlamentari Mario de Marco li iltaqa personalment ma studenti barranin li assistew ghal xeni ta’ ghajb li sehhew. Joseph Muscat qal li l-pass tas-Segretarju Parlamentari kien ghaqli u wiehed pozittiv, pass li jsib l-appogg shih tal-Partit Laburista.
Pass kbir ‘il quddiem
Fid-diskors tieghu l-Mexxej Laburista tkellem ukoll dwar il-ftehim milhuq dil-gimgha biex jitwaqqaf kumitat tal-kamra tar-rapprezentanti li se jiddiskuti mizuri ghat-tishih tad-demokrazija. Joseph Muscat qal li dan kien pass kbir ‘il quddiem. Permezz tat-twaqqif ta’ dan il-kumitat, wara negozjati bejnu u bejn il-Prim Ministru, il-gvern Nazzjonalista accetta li jiddiskuti ma’ l-Oppozizzjoni Laburista f’kumitat fejn iz-zewg nahat se jkollhom numru ta’ membri indaqs. Fl-istess hin il-Partit Laburista ma ceda xejn biex se jkunu jistghu jsiru dawn id-diskussjonijiet. Il-Mexxej Laburista qal li fejn huwa possibli z-zewg nahat se jahdmu biex jimxu ‘l quddiem b’kunsens u mhux b’impozizzjoni. Hemm qbil ukoll li d-diskussjonijiet m’ghandhomx jinghalqu biss fil-parametri tal-parlament izda ghandhom ikunu miftuha wkoll ghas-socjeta` civili.
Pozittiv ukoll huwa l-fatt li z-zewg nahat qed jaqblu li biex jimxu ‘l quddiem mhux necessarjament iridu jaqblu fuq il-pakkett kollu tal-proposti li hemm ghad-diskussjoni, izda kull proposta ghandha tkun diskussa fuq il-mertu taghha. Dan huwa l-istagun politiku gdid, sahaq Joseph Muscat, fejn il-Partit Laburista jkun partit pozittiv.“Ghaliex dan huwa dak li jfisser li tkun Laburist, li tahdem dejjem u li taghmel dak kollu possibli biex dak li jista` jsir ghall-gid tal-pajjiz isir minnufih”, qal il-Mexxej Laburista.