It-Tnejn, 7 ta’ Lulju 2008

Proposti għat-tisħieħ tad-demokrazija f'pajjizna

It-tim parlamentari Laburista qabel unanimament li qabel kull diskussjoni mal-gvern dwar il-proceduri parlamentari, l-ewwel diskussjoni ghandha tkun dwar it-tishih tad-demokrazija f'pajjizna. Dan habbru l-Mexxej Laburista Joseph Muscat meta waqt li dal-ghodu kien qieghed jitkellem fic-centru Laburista tas-Siggiewi bhala parti mill-vjagg Niltaqa Maghkom, habbar pakkett ta' proposti li qal li l-Oppozizzjoni Laburista lesta li tibda u ttemm id-diskussjonijiet dwarhom mal-gvern sa Settembru li gej.

Il-Mexxej Laburista habbar li wara laqgha li t-tim parlamentari Laburista kellu l-bierah, huwa se jkun qed jibghat ittra lill-Prim Ministru fejn se jispjegalu x'se tkun qed tisenna minn ghandu l-Oppozizzjoni Laburista, biex f'pajjizna bil-fatti jkollna t-tishih tad-demokrazija. L-Oppozizzjoni Laburista se tkun qed twassal il-lehen tal-poplu Malti u Ghawdxi.

Joseph Muscat sahaq li l-Oppozizzjoni Laburista lesta li tiddiskuti mal-gvern ligi dwar il-htiega tat-trasparenza fil-finanzjament tal-partiti politici. Il-Partit Laburista jemmen f'ligi li ddahhal il-finanzjament pubbliku tal-partiti, bil-ghan li meta l-poplu jitkellem ma' politiku jkun jaf li qed jitkellem ma' politiku biss u mhux ma politiku li warajh, fejn ma jidhirx, ikun hemm xi negozjant kbir. Fl-istess hin il-Partit Laburista lest li jippublika l-kotba finanzjarji kollha tieghu.
L-Oppozizzjoni Laburista lesta li tiddiskuti ligi li tirregola l-funzjoni ta' gvern li jkun wiehed caretaker. Jinhtieg li jkun hemm regoli cari f'pajjizna, bhala pajjiz zviluppat, dwar x'jista jaghmel u x'ma jistax jaghmel, gvern li jkun qed joqrob lejn l-ghabex tieghu. Joseph Muscat sahaq ukoll li l-Oppozizzjoni Laburista hija wkoll lesta li tiddiskuti dwar il-htiega li l-parlament kollu, izda b'mod partikolari n-naha ta' l-Oppozizzjoni, jkollu r-rizorsi adegwati biex jahdem. L-emfasi qed issir fuq l-Oppozizzjoni ghaliex waqt li l-gvern ghandu r-rizorsi tal-Ministeri, l-Oppozizzjoni m'ghandha xejn minn dan kollu.

L-Oppozizzjoni Laburista tinsab lesta li tidhol f'diskussjonijiet anki dwar il-ligi elettorali, bil-ghan li din tkun tirrifleti vera r-rieda tal-poplu u bil-ghan li tkun ligi gusta u trasparenti li ma taghti lok ghall-ebda incertezzi. Il-Mexxej Laburista semma wkoll kif l-Oppozizzjoni Laburista qablet li dawk in-nies li kienu jahdmu mal-gvern, ma' kumpaniji tal-gvern jew ma kumpaniji li kienu tal-gvern u inghataw ragun mit-Tribunal ghall-Investigazzjoni ta' l-Ingustizzji jew mill-Ombudsman u li izda baqghu bla kumpens, issa ghandhom jinghataw gustizzja shiha.
L-Oppozizzjoni Laburista tistenna wkoll riforma drastika fil-mod kif jinhatru l-borijiet kemm tad-diretturi u kif ukoll dak editorjali fi hdan il-PBS. Jinhtieg, sahaq Joseph Muscat li fil-kompozizzjoni ta' dawn il-bordijiet, ikun hemm bilanc bejn il-partiti politici u s-socjeta` civili. Minn naha l-ohra ghandu jkun hemm qbil bejn iz-zewg nahat tal-kamra tar-rapprezentanti dwar ic-chairman tal-PBS.

Fl-istess hin imbaghad, zied il-Mexxej Laburista, l-Oppozizzjoni Laburista qed titlob lill-gvern biex jaqbel li ghandu jkun capping fuq is-sisa fuq il-fuel. Is-sitwazzjoni llum hija li iktar ma joghla l-prezz taz-zejt, il-gvern iktar idahhal mis-sisa fuq il-fuel. L-Oppozizzjoni Laburista qed tipproponi li ghandu jkun hemm qbil li l-gvern jaccetta li m'ghandux idahhal iktar minn dak li dahhal f'Mejju u Gunju ta' din is-sena, f'dik li hija sisa fuq il-fuel. Jekk jaccetta dil-proposta, il-gvern ikun qed jibghat sinjal li mhux lest jibqa jaqla l-flus minn fuq it-tbatija tal-poplu Malti u Ghawdxi

Joseph Muscat qal li jekk il-gvern jaccetta, bl-eccezzjoni tal-ligi elettorali fejn id-diskussjoni bil-fors tiehu iktar, l-Oppozizzjoni Laburista lesta li li tibda u ttemm id-diskussjonijiet mal-gvern dwar il-proposti l-ohra kollha sa Settembru li gej. Permezz tal-proposti li qed jaghmel il-Partit Laburista qed juri bil-fatti li huwa partit pozittiv. Il-Partit Laburista jrid li l-ewwel tinstab soluzzjoni ghall-problemi ta' veru li qed ihabbat wiccu maghhom il-pajjiz bil-ghan li tissahhah id-demokrazija.

Il-gvern irid li l-Partit Laburista jitkellem mieghu madwar mejda. Il-Partit Laburista minn naha tieghu, sahaq Joseph Muscat, lest li jitkellem ma kulhadd ghaliex irid ikun il-lehen tal-poplu Malti u Ghawdxi. Bil-fatti l-Partit Laburista qed jistah stagun politiku gdid fejn se jaghti lil pajjizna generazzjoni rebbieha.

No comments: